Garantikassen for fiskere

Likviditetsfondet i pensjonstrygden for fiskere

Likviditetsfondet ble opprettet som en selvstendig enhet med et eget styre ved forskrift, FOR 2000-11-10-1134 "Forskrift om forvaltningen av likviditetsfondet i Pensjonstrygden for fiskere"

Likviditetsfondet eies av medlemmene i Pensjonstrygden for fiskere (PFF), som betaler inn eller har betalt inn medlemspremier til trygden over et visst antall år.

Foruten medlemspremier finansieres PFF ved en avgift på 0,25% på verdien av førstehåndsomsetningen av fisk fra norske fiskere.

Omsetningsavgiften overføres til PFF i etterkant av opptjeningsåret, da først tidlig i påfølgende kalenderår.

Kapitalen i fondet var pr. 01.01.2017 på kr. 193,5 mill.

Likviditetsfondet ledes av et styre bestående av 5 medlemmer som oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet. To av styrets medlemmer oppnevnes etter forslag av henholdsvis Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund, og et styremedlem representerer Nærings- og fiskeridepartementet. To medlemmer oppnevnes direkte av Arbeids- og sosialdepartementet, hvorav den ene er leder for styret. Nestleder velges av og blant styrets medlemmer.

Fondets fjerde styreperiode tok til 1. januar 2013, og ble forlenget med ett år til 31.12.2017.

Den løpende forvaltningen av fondets kapital skal utøves gjennom verdipapir- foretak med konsesjon til å drive aktiv forvaltning av verdipapirer. Siden 2006 og frem til om med januar 2015 har Alfred Berg Kapitalforvaltning AS og DNB Asset Management AS forvaltet kapitalen i fondet.

Da fondskapitalen er raskt synkende, vedtok styret i januar 2015 å forlate prinsippet om to adskilte eksterne kapitalforvaltningsselskaper, da for å konsentrere den videre aktive forvaltningen av LFs kapital med kun ett finansforetak. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS ble valgt.

Garantikassen for fiskere er sekretariat for styret og regnskapsfører for fondet.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering