Garantikassen for fiskere

Likviditetsfondet i pensjonstrygden for fiskere

Likviditetsfondet ble opprettet som en selvstendig enhet med et eget styre ved forskrift, FOR 2000-11-10-1134 "Forskrift om forvaltningen av likviditetsfondet i Pensjonstrygden for fiskere"

Likviditetsfondet eies av medlemmene i Pensjonstrygden for fiskere (PFF), som betaler inn eller har betalt inn medlemspremier til trygden over et visst antall år.

Foruten medlemspremier finansieres PFF ved en avgift på 0,25% på verdien av førstehåndsomsetningen av fisk fra norske fiskere.

Omsetningsavgiften overføres til PFF i etterkant av opptjeningsåret, da først tidlig i påfølgende kalenderår.

Kapitalen i fondet var pr. 01.01.2018 på kr. 140,1 mill.

Likviditetsfondet ble ledet av et styre bestående av 5 medlemmer som ble oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet.                                                   Fondets fjerde styreperiode tok til 1. januar 2013, og ble forlenget med ett år til 31.12.2017.

Arbeids- og sosialdepartementet besluttet å avvikle styret i likviditetsfondet i pensjonstrygden for fiskere med virkning fra 1. januar 2018. Ved forskriftsendring 15.12.2017 og med virkning fra 01.01.2018, ga departementet styret i Garantikassen for fiskere en utvidet rolle i organiseringen og administreringen av Likviditetsfondet.

Garantikassen for fiskere administrerer Likviditetsfondet og er regnskapsfører for fondet.

Den løpende forvaltningen av fondets kapital skal utøves gjennom verdipapirforetak med konsesjon til å drive aktiv forvaltning av verdipapirer. Siden 2006 og frem til om med januar 2015 har Alfred Berg Kapitalforvaltning AS og DNB Asset Management AS forvaltet kapitalen i fondet.

Da fondskapitalen er raskt synkende, vedtok styret i januar 2015 å forlate prinsippet om to adskilte eksterne kapitalforvaltningsselskaper, da for å konsentrere den videre aktive forvaltningen av LFs kapital med kun ett finansforetak. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS ble valgt.

Forvaltningsstrategien av Likviditetsfondets kapital ble endret i januar 2018 fra handel med enkeltpapirer til obligasjonsfond. Dette etter styrets og forvalters anbefaling. Etter dialog med Arbeids- og sosialdepartementet og forvalter tidlig i 2018, ble porteføljen i mai 2018 overført til pengemarkedsfond.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering