Garantikassen for fiskere

LIKVIDITETSFONDET

  

Forankring og kapital

Likviditetsfondet er pensjonskassen i Pensjonstrygden for fiskere (PFF). Kapitalen i fondet, gitt i markedsverdi har de siste syv årene utviklet seg slik:

pr. 01.01.2018 på 140,1 mill. kr.

pr. 01.01.2017 på 193,5 mill. kr.

pr. 01.01.2016 på 243,9 mill. kr.

pr. 01.01.2015 på 314,6 mill. kr.

pr. 01.01.2014 på 373,9 mill. kr.

pr. 01.01.2013 på 425,8 mill. kr.

pr. 01.01.2012 på 463,9 mill. kr.

 

Eierskap og fondsoppbygging

Likviditetsfondet eies av medlemmene i PFF som betaler inn eller har betalt inn medlemspremier til trygden over et visst antall år. Foruten medlemspremier finansieres PFF ved en avgift på 0,25 % på verdien av førstehåndsomsetningen av fisk. Avgiftsbeløpet overføres til PFF i ettertid tett etter årsskiftet til etterfølgende kalenderår. Medlemspremier og omsetningsavgift er omtrent jevnstore i finansieringen av PFF. Fram til 1994 ble PFF også finansiert ved en utførselsavgift på fisk. Disse tre finansieringskilder bygget opp finanskapital i Likviditetsfondet gjennom perioden 1957-1993 når de årlige innbetalinger til PFF var større enn trygdens pensjonsutbetalinger. Da utførselsavgiften falt bort i 1994, ble medlemspremien til PFF økt relativt betydelig, men dog ikke slik at bortfallet av beløpet fra utførselsavgiften ble kompensert.

 

Organisering og administrasjon

Likviditetsfondet ble skilt ut fra den løpende pensjonsforvaltningen i PFF, som et selvstendig enhet, ved forskrift, FOR-2000-11-10-1134 og med korttittel “Forskrift om likviditetsfond, fiskertrygd “. Hensikten med dette var, og er fortsatt, å utøve en profesjonell forvaltning og å oppnå god avkastning av fondets midler.

Forskriften fastslår at Likviditetsfondet skal ledes av et eget styre med fem medlemmer. Garantikassen for fiskere skal være sekretariat for styret og regnskapsfører for fondet. Den løpende forvaltning av fondets kapital skal imidlertid utøves gjennom verdipapirforetak med konsesjon til å drive aktiv forvaltning av verdipapirer.

 

Forvaltning av kapitalen i Likviditetsfondet

Forskriften til Likviditetsfondet gir for øvrig visse hovedbestemmelser om hvordan kapitalen i fondet skal forvaltes. Fondskapitalen skal plasseres under hensyn til sikkerhet, avkastning og likviditet. Investeringene skal være i norske verdipapirer og fordeles med 80 % i rentepapirer (obligasjoner), og med 20 % i aksjer. Investeringene skal dessuten være varierte og tilstrekkelig uavhengige av et bestemt investeringsmarked, en gitt investering eller en gitt kategori eiendeler.

Styret i fondet har gitt ytterligere retningslinjer for den aktive forvaltningen av finanskapitalen i Likviditetsfondet som konkretiserer nærmere de bestemmelser som ligger i fondets forskrift. Sammen legger de til grunn for de avtaler som styret har inngått med fondets eksterne, aktive kapitalforvaltningsselskap.

Allerede våren 2001 inngikk styret skriftlige avtaler med to norske kapitalforvaltningsselskap etter en anbudsutlysning rettet mot gitt antall selskaper. Fondets kapital ble fordelt med en halvpart på de to selskapene. Inntil da hadde fondets kapital vært plassert på konto i Norges Bank til en løpende rente fastsatt av Norges Bank.

Våren 2006 valgte styret å foreta en anbudsutlysning i samsvar med reglene for anbud av anskaffelser i offentlig sektor. Anbudsprosessen og anbudsvalgene ved styret ble styrt etter strukturerte modeller som også er tydelig dokumentert. Rangering av de mottatte anbud viste seg å være svært robuste overfor alternative modellverdier. Anbudstilbudene fra Alfred Berg Kapitalforvaltning AS og DNB (NOR) Kapitalforvaltning ASA (senere DNB Asset Management AS) ble akseptert. Forvaltningsavtaler ble tegnet den 01.07.2006, og samme dag ble fondets kapital fordelt til de to verdiforetakene med en halvpart på hver. Med en rask synkende fondskapital, gjorde styret i ett ekstraordinært møte i januar 2015 vedtak om å forlate prinsippet om to adskilte eksterne kapitalforvaltningsselskaper, for å konsentrere den videre aktive forvaltningen av LFs kapital med kun ett finansforetak. Avtalen med DNB Asset Management AS ble sagt opp og kapitalen overført til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Avtalen med Alfred Berg Kapitalforvaltning AS løper fortsatt.

 

Styrets forvaltningsstrategi

Styret legger stor vekt på at avkastningen i Likviditetsfondet maksimeres i forhold til gitte retningslinjer for risiko.

Likviditetsfondets finanskapital er oppsparte midler som tilhører medlemmene i PFF, med andre ord arbeidsgodtgjørelse som er satt til side for bruk for et hvert medlem i dets livsperioden fra 60 til 67 år. Oppgaven i forvaltningen av denne oppsparte sparekapital er selvsagt å sørge for at denne kapitalen blir formidlet til investeringsprosjekter som sikrer positiv verdiskapning og realøkonomisk vekst. Kun slik vil de oppsparte midler kunne beholde sine realverdier og i tillegg få en positiv realrente. Styret er derfor også opptatt av hvordan de eksterne kapitalforvaltere fordeler fondets kapitalplasseringer på næringskatagorier og i enkeltselskape. En slik fordeling er for øvrig presentert i Likviditetsfondets årsrapport fra og med 2010.

Styret holder tett kontakt med fondets aktive forvaltere gjennom forvaltningsselskapenes månedlige regnskapsrapporter, kvartalsvise skriftlige rapporter og i møte med representanter for forvaltningsselskapene hvert kvartal.

For å ivareta sitt ansvar som eier av egenkapital (aksjer) eller lånekapital (obligasjoner) har styret i Likviditetsfondet utarbeidet en rapport for sitt syn på eierskapsledelse i den hensikt å motivere sine eksterne forvaltningsselskap til ved aktiv deltagelse på selskapenes generalforsamlinger for å ivareta styrets interesser som eier eller kreditor.

Styret er til enhver tid opptatt av ærlig, helhetelig, tydelig og informativ rapporteringer om prosesser og resultater av den aktive forvaltningen av Likviditetsfondets kapital både i fortid og nåtid.

Eierne av Likviditetsfondet er den viktigste målgruppen for styrets rapportering.

Styret har imidlertid et sentralt og formelt rapporteringsansvar overfor Arbeidsdepartementet. Departementet er tilsynsmyndighet overfor både Likviditetsfondet og PFF. Det gjelder for årsregnskap så vel som for øvrige prinsipielle spørsmål som angår Likviditetsfondet.

Riksrevisjon reviderer fondets årsregnskap. Siden 2001 har samtlige årsrapporter blitt godkjent uten merknader. Likviditetsfondets årsrapporter er utlagt under fanen årsrapporter.

Styret har vedtatt nærmere retningslinjer for sin ledelse av og sitt arbeid i Likviditetsfondet, utlagt under fanen dokumenter

 

Prinsipielle saker under arbeid

Det er verd å merke seg at Likviditetsfondet har blitt en stadig økende finansieringskilde for de løpende pensjonsutbetalinger i PFF. I de senere årene har selv ikke den absolutte kroneavkastningen i fondet vært tilstrekkelig som finansieringskilde. Det har blitt nødvendig å bruke av selve fondskapitalen for å dekke differansen mellom de løpende inntekter og pensjonsutbetalinger i PFF. Dette synes ikke å være helt i tråd med de prinsipper og bestemmelser som ligger i loven om pensjonstrygd for fiskere.

Styret har også fremmet forslag om å utvide finansieringsmandatet til Likviditetsfondet til å kunne omfatte investeringer i aksjer notert på børs i de øvrige nordiske land.

Styret er i dialog med Arbeidsdepartementet om begge de ovennevnte saker under arbeid.

 

Kaare Espolin Johnson: Trollfjord

 

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering