Garantikassen for fiskere

Dagpenger for fiskere og fangstfolk

Meld fra om ledighet eller søk om dagpenger via GFF Ekstranett

Ordningen med dagpenger gir deg i gitte situasjoner økonomisk kompensasjon når fartøyet uforutsett settes ut av drift, når du blir oppsagt eller er ledig av andre grunner.

Dette gjelder:

Dagpengesatsen beregnes etter inntekt siste år, eller etter gjennomsnittlig inntekt siste 3 år dersom dette er gunstigst. Som inntekt regnes inntekt fra fiske eller fangst.

Det stilles krav til minsteinntekt fra fiske eller fangst, henholdsvis inntekt på 1,5 G siste år (kr.149.787,-) eller inntekt på 3 G siste 3 år (kr. 299.574,-). Annen inntekt enn inntekt fra fiske eller fangst kan benyttes for personer som tidligere år ikke har opparbeidet seg inntekt fra fiske. Fiskere som ikke oppfyller kravet til minsteinntekt, vil ikke ha rett til dagpenger.

Dagpenger under arbeidsløshet, garantilott, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger tas med i dagpengegrunnlaget når kravet til minsteinntekt er oppfylt.

Dagpengesatsen er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Inntekt over 6 G          (kr. 599.148,-) regnes ikke med i dagpengegrunnlaget.                                Maksimal dagsats i ordningen fra 1. mai 2019 er på:                                              6 G x 2,4 promille= kr. 599.148,- x 0,0024= kr. 1.438-. Dagpenger utbetales for 5 dager pr. uke.

I tillegg til dagpengesatsen ytes et barnetillegg til den som forsørger barn. Barnetillegget utgjør kr. 17,- pr. dag for hvert barn. Hvis begge forsørgerne mottar dagpenger, ytes barnetillegget bare til en av dem.

Opplysninger om inntekt innhentes av oss hos Skatteetaten.

Ordningen gjelder for deg om:

- du er arbeidsfør

- du er opppført på blad B i fiskermantallet eller fyller betingelsene for opptak

- du ikke mottar over 60 % ytelser fra folketrygden. Alderspensjon, sjømannspensjon og fiskerpensjon er unntatt fra denne bestemmelsen. Dette betyr at du kan motta full alderspensjon, sjømannspensjon og/eller fiskerpensjon uten at dette reduserer dagpengene. (Øvrige vilkår i ordningen må være oppfylt.)

For deg som er tilknyttet fartøy:

Dagpenger skal kun søkes i tilfeller hvor fartøyet uforutsett er satt ut av fiske. Båteier/høvedsmann er ansvarlig for å søke om dagpenger når fartøyet uforutsett er satt ut av fiske på grunn av:

- havari eller forlis

- sykdom

- ekstraordinære ishindringer

- mannskapsmangel (behov for mer mannskap må være meldt til arbeidskontoret)

- streik eller lockout i mottak/foredlingssektoren på land

- uforutsett forlenget verkstedopphold

- at fartøyet uforutsett blir tatt ut av fiske av kontrollerende myndigheter

I disse tilfellene skal skjemaet "Fellesmelding" benyttes.

 

For deg som ikke er tilknyttet fartøy:

Du søker selv om dagpenger ved:

- skriftlig oppsigelse

- ledighet etter militærtjeneste, sykdom, salg eller kondemnering av fartøy

- ledighet etter egen oppsigelse

I disse tilfellene skal skjemaet " Egenmelding " benyttes.

Meld fra med en gang du blir ledig!

Retten til dagpenger oppstår som hovedregel fra og med 4. virkedag regnet fra den dagen du melder fra om ledighet til oss. Du kan varsle enten pr. telefon (da har du 14 dager frist med å sende inn skriftlig søknad) eller skriftlig (søknaden gjelder fra poststemplets dato).

Vær nøye med utfylling av søknaden, og at årsaken til ledigheten blir dokumentert.

Utbetaling

Dagpenger utbetales for 5 dager pr. uke. Av dagpenger trekkes det skatt. Ved utbetaling får du tilsendt to likelydende brev kalt "returmelding", hvor det blant annet opplyses om hvilken periode du er innvilget dagpenger for. Er du fortsatt ledig, må du fylle ut og sende tilbake det ene brevet til oss innen 14 dager regnet fra brevets dato.

Saksbehandlingstid

Er søknaden riktig utfylt og nødvendige opplysninger vedlagt, har vi som mål at saken din skal være ferdigbehandlet innen 3 uker. Saker med korrespondanse vil ha noe lengre saksbehandlingstid.

Klage

Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for ordningen. En eventuell klage på vedtak sendes til Garantikassen for fiskere. Klagefristen er 6 uker regnet fra vedtaksdato. 

Din innsynsrett er regulert i forvaltnings- og offentlighetsloven.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering