Garantikassen for fiskere

SERVICEERKLÆRING


SERVICEERKLÆRING

Regjeringen har som mål at etatene i statlig forvaltning skal lage serviceerklæringer.

Garantikassen for fiskeres serviceerklæring er en beskrivelse av hva du som bruker kan forvente deg ved henvendelse til vår virksomhet. Hensikten med serviceerklæringen er å skape tillit til oss som forvaltningsorgan, gjennom å gi våre brukere informasjon om ordningene som administreres.

Vi håper at denne serviceerklæringen på en konkret, kortfattet og forståelig måte gir informasjon om forhold som har betydning for deg. For eksempel hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til ordningene, hvilke innsyns- og klagemuligheter du har, og hva som er saksbehandlingstiden for den enkelte ordning.

Vårt hovedmål er å administrere ordningene for fiskerne på en effektiv og rasjonell måte. Det er et mål fra vår side at alle som tar kontakt skal få god service.

Garantikassen for fiskere på Internett
På vår hjemmeside vil du finne nyttig og oppdatert informasjon relatert til vår virksomhet. I tillegg vil det ligge lenker til andre organisasjoner i næringen. Vi ønsker også at siden skal fungere som en kanal mellom oss og våre brukere, hvor det etter hvert vil bli lagt ut tilbud til de fiskerne som velger å benytte våre Internett-tjenester. 

Vår internett-adresse er www.garantikassen.no
Vår e-postadresse er garanti@garantikassen.no

Jan Skjærvø
Daglig leder
Arve Yttersian
Rådgiver

 

GARANTIKASSEN FOR FISKERE

Garantikassen for fiskere ble opprettet i 1980, og administrerer disse ordningene:
- Dagpenger for fiskere og fangstfolk
- Garantiordningen
- Pensjonstrygden for fiskere
- Refusjon av CO2 - og grunnavgift på mineralolje
- Forvaltning av likviditetsfondet for Pensjonstrygden for fiskere 

Administrasjonen holder til i Trondheim og har 12 ansatte.

Styret
Garantikassen for fiskere ledes av et styre på 5 medlemmer valgt for en 4-årsperiode. For perioden 01.01.16  til 31.12.19 er følgende personer i styret:

Knut Werner Hansen, Vannvåg (Leder)
Harald Linchausen, Skrova
Bjørg Borger, Askim
Hanne Willoch, Oslo

Jorid Helgetun, Trondheim 
Observatører:
Geir Evensen , Oslo (Nærings- og fiskeridepartementet)
Nina Anette Hongseth, Oslo (Arbeids - og velferdsetaten)

Vår service
Vårt hovedmål er ”god service til fiskerne.” Du skal oppleve å få god service når du henvender deg til oss, og få riktig utbetaling til rett tid. Vi skal gi deg god informasjon og begrunne de avgjørelser vi tar, samt legge vekt på å bruke et enkelt og forståelig språk.

Åpningstid
Vårt telefonnummer er 73 54 56 50, og sentralbordet er åpent fra mandag til fredag kl 09.00. - 14.30. Kontorets åpningstid er fra kl. 08.00. – 14.30. Etter stengetid kan det legges inn meldinger/beskjeder på vår telefonsvarer, via e-post eller faks.

Telefonisk henvendelse
Du får raskt snakke med en saksbehandler som kan hjelpe deg. Om vi mot formodning ikke kan hjelpe deg med en gang, gjør vi avtale om å ringe deg tilbake.

Skriftlig henvendelse
Vi har som mål at skriflige henvendelser skal bli besvart innen 3 uker.

Søknad
Garantikassen for fiskere gir informasjon om regelverket og vilkår for å være berettiget til ytelser fra de ordningene som vi administrerer, og om hvordan søknaden blir behandlet. Det er utarbeidet egne søknadsskjema for de ulike ordninger som fås ved henvendelse til oss. Skjemaene kan også lastes ned fra vår hjemmeside www.garantikassen.no.

Saksbehandling
Saksbehandlerne i Garantikassen for fiskere har ansvar for all saksbehandling innenfor sine bestemte geografiske områder. Dette innebærer at du har din egen saksbehandler som følger din sak fra den er mottatt og til den er ferdigbehandlet. Saksbehandlingstiden blir opplyst under den enkelte ordning.

Vedtak
Når din søknad er ferdigbehandlet, vil du få skriftlig melding om resultatet. Er søknaden avslått eller delvis innvilget, er vedtaket begrunnet.

Klage
Informasjon om klageinstans og klagefrister er opplyst under de ulike ordningene.

Utbetaling av ytelser
Utbetalinger fra oss skjer til din konto. 

Våre forventninger til deg
Når du søker om ytelser må du bruke standardiserte søknadsskjemaer som er utarbeidet av oss. Du må selv framskaffe nødvendige opplysninger som vi trenger for å ferdigbehandle din søknad.

Du har plikt til å melde fra til oss dersom det skjer endringer i din situasjon som kan ha betydning for den stønaden du eventuelt vil motta/mottar fra oss. Dette kan for eksempel være trygdeytelser, andre inntekter osv.

Garantikassen for fiskere på web (internett)!
www.garantikassen.no

Garantikassen for fiskere lanserte sin første tjeneste på internett den 1. juli 2001. Tilgjengelige tjenester for tiden er informasjon om opptjening i fiskerpensjon, pensjonsberegning, søknad om dagpenger på fellesmelding, melding om ledighet og søknad om refusjon av avgift på mineralolje.

For å logge deg på ekstranettet, går du via hjemmesiden www.garantikassen.no. Her velges linken til ekstranett, og du benytter tilsendt brukernavn og passord for å få tilgang til tjenestene. Tilbudet om tilgang til vårt ekstranett går til alle fiskere som er oppført på blad B i fiskermanntallet, regnskapskontorer og rederier.

Har du ikke har fått tilsendt brukernavn og passord, fås dette ved henvendelse til oss.PENSJONSTRYGDEN FOR FISKERE
er en god ordning for deg som lever av havet.

Fiskerpensjonen utbetales som tillegg til arbeidsinntekten din fra du fyller 60 til du blir 67 år. Pensjonen er med andre ord et supplement som gjør det mulig å trappe ned aktiviteten fram til pensjonsalderen - om du ønsker det.

Medlemspremien
Trygdeplikten gjelder alle fiskere oppført på blad B i fiskermanntallet. Premien fastsettes hvert år av Arbeids- og sosialdepartementet ved kongelig resolusjon. Premien for år 2019 er på kr. 7.183,-.

Medlemspremien til fiskerpensjonen er fordelt på to halvårlige terminer, 1. januar - 30. juni og 1. juli - 31. desember. Ved manglende betaling vil det fra forfall påløpe renter, og skyldig premie vil bli rettslig inndrevet.

Medlemspremien gjelder hele kalenderåret. Det vil si at når du betaler medlemspremien for hele året, får du godskrevet 52 pensjonsgivende uker.

Unntatt fra trygdeplikten
Fritak for medlemspremie har fiskere:
- f.o.m. fylte 61 år
- som er over 46 år uten opptjening i ordningen tidligere
- som avtjener militærtjeneste, som er under fiskerirelatert skolegang, som er lærlinger i fiske, som har medlemsskap i annen pensjonsordning, for eksempel sjømannspensjon

Har du krav på fritak for medlemspremie, skal dette fremmes skriftlig til Garantikassen for fiskere sammen med nødvendig dokumentasjon.

Du kan være frivillig medlem
- i de delene av året du ikke opparbeider rettigheter i pensjonstrygden for sjømenn eller andre pensjonsordninger
- om du ikke fyller vilkårene for å stå på blad B pga. tillitsverv innen næringen

Opptjening og innbetalinger
For å få oversikt over opptjening og innbetalinger kan du via vår hjemmeside logge deg på ekstranettet ved hjelp av tilsendt brukernavn og passord. Her kan du sjekke opptjening og innbetalinger. Her kan du også simulere hvor stor utbetalingen av fiskerpensjon blir den dagen du fyller 60 år.

Husk adressen til ekstranett:
www.garantikassen.no

Søknad
I god tid før du fyller 60 år vil du få tilsendt søknadsskjema fra oss med konkrete spørsmål som må besvares. I vedlegg til søknaden får du en oppstilling over opptjente pensjonsgivende uker.

Vilkår for å få fiskerpensjon
Du har rett til pensjon når du har fylt 60 år og har betalt premie i minst 750 uker (ca. 15 år). Etter 1560 uker (30 år) oppnår du maksimal opptjening. Se for øvrig egne avsnitt om samordning og bortfall av fiskerpensjon.

Beregning av fiskerpensjon
Fiskerpensjon beregnes etter antall uker opptjent i ordningen.
1560 uker opptjening gir maksimal pensjon. Maksimal pensjon pr år beregnes slik:
Grunnbeløpet i folketrygden (G) x 1,6.

Pr. 1. mai 2018 utgjør grunnbeløpet kr. 96.883,-, og dette gir en maksimal pensjon pr. år på kr. 155.013,-.

Har du mindre enn 1560 uker opptjening, blir fiskerpensjon redusert forholdsmessig. Eksempelvis gir 750 uker opptjening halv fiskerpensjon.

Er du barneforsørger får du tillegg for hvert barn under 18 år.
Fiskerpensjon reguleres årlig etter nærmere bestemmelser.
Fiskerpenjon utbetales månedsvis.

Samordning
Siden pensjonstrygden for fiskere er en offentlig pensjonsordning, må fiskerpensjon samordnes med andre pensjons- og trygdeytelser som man har rett til. Det kan blant annet nevnes uførepensjon, rehabiliteringspenger, attføringspenger, avtalefestet pensjon og sjømannspensjon.

Mottar du redusert ytelse gjennom folketrygden, for eksempel 50% uføretrygd, reduseres fiskerpensjon tilsvarende.

Bortfall av fiskerpensjon
Mottar du 100 % ytelse gjennom folketrygden, for eksempel uføretrygd, faller fiskerpensjon bort.

Refusjon
Har du mindre enn 750 uker opptjening når du fyller 60 år, får du refundert det innbetalte beløpet minus premien for de 75 første ukene. Refusjon gis ikke ved 100 % uførhet.

Saksbehandlingstid
Alle innvilgede pensjoner skal utbetales til riktig tid, dvs. måneden etter at man fyller 60 år. Refusjoner av innbetalt medlemspremie vil bli utbetalt innen 6 uker.

Klage - klagefrist
Trygderetten er klageinstans for ordningen. Klagen sendes Garantikassen. Ved avslag er klagefristen 6 uker. Garantikassen for fiskere vil forberede saken innen 4 uker og oversende den til Trygderetten.

Din innsynsrett er regulert i forvaltnings - og offentlighetsloven.

 

DAGPENGEORDNINGEN
Gir deg i gitte situasjoner økonomisk kompensasjon når fartøyet settes ut av drift, når du blir oppsagt eller blir ledig av andre grunner. Dagbeløpet utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlaget.

 Ordningen gjelder for deg om
- du er arbeidsfør
- du er opppført på blad B i fiskermantallet eller fyller betingelsene for opptak
- du ikke mottar over 60% ytelser fra folketrygden (alders -, sjømanns - og fiskerpensjon unntatt)


For deg som er tilknyttet fartøy:
Båteier/høvedsmann er ansvarlig for å søke om dagpenger når fartøyet er satt ut av drift på grunn av
- havari
- forlis
- sykdom
- ekstraordinære ishindringer
- mannskapsmangel (behov for mer mannskap må være meldt til arbeidskontoret)
- streik eller lockout i mottak-/foredlingssektoren på land
- uforutsett forlenget verkstedopphold
- at fartøyet uforutsett blir tatt ut av fiske av kontrollerende myndigheter

I disse tilfellene skal skjemaet “Fellesmelding” benyttes.

For deg som ikke er tilknyttet fartøy:
Du søker selv om dagpenger ved
- skriftlig oppsigelse
- oppsigelse pga. stopp i fisket ved reguleringer, sesong avslutning, leveringsvansker eller ulønnsomt fiske (rett til dagpenger etter en karenstid på 4 uker fra søknadstidspunktet )
- ledighet etter militærtjeneste
- ledighet etter sykdom
- ledighet etter salg/kondemnering av fartøy
- ledighet av egen skyld (karenstid på 8 uker)

I disse tilfellene skal skjemaet ” Egenmelding ” benyttes.

Meld fra med en gang du blir ledig!
Reten til dagpenger beregnes som hovedregel fra den dagen du melder fra om ledighet til oss. Du kan varsle enten pr. telefon (da har du 14 dager frist med å sende skriftlig søknad) eller skriftlig (søknaden gjelder fra poststemplet dato).

Det er mulig å melde seg ledig via vår hjemmeside og ekstranettet. Det er også mulig å melde fra om fortsatt ledighet, se på tidligere utbetalinger og tidligere søknader. For å få tilgang til løsningene må tilsendt brukernavn og passord benyttes.

Husk adressen til vår hjemmeside
www.garantikassen.no


Utfylling av skjema
Pass på at alle opplysninger blir med, og at årsaken til ledigheten blir dokumentert.

Utbetaling
Dagpenger utbetales for 5 dager pr. uke. Av dagpenger trekkes det skatt. Ved utbetaling får du tilsendt to likelydende brev kalt "returmelding", hvor det blant annet opplyses om hvilken periode du har fått dagpenger for. Er du fortsatt ledig, må du fylle ut og sende tilbake det ene brevet til Garantikassen innen 14 dager.

Saksbehandlingstid
Er søknaden riktig utfylt og nødvendige opplysniger vedlagt, har vi som mål at saken din skal være ferdigbehandlet innen 3 uker. Saker med korrespondanse vil ha noe lengre saksbehandlingstid.

Klage - klagefrist
Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for ordningen. Klagen sendes Garantikassen for fiskere. Klagefristen er 6 uker regnet fra vedtaksdato. Ved mottatt klage vil du bli skriftlig orientert om hvilken dato din sak blir behandlet.

Din innsynsrett er regulert i forvaltnings - og offentlighetsloven.GARANTIORDNINGEN
Formålet med ordningen er at du skal være sikret en minsteinntekt når du driver fiske.

For 2. garantiperiode 2017 og 1. garantiperiode 2018 er ukebeløpet fastsatt til kr. 2.550,- med en maksimalgaranti på 13 uker for hver periode.

Garantiperioder
Året er inndelt i 2 garantiperioder. Det kan søkes om garantilott etter utløpet av hver periode.

Garantiperioder           Søknadsfrist
02.01. – 30.06.              31.08.
01.07. – 23.12.              28.02.

Dersom søknadsfristen ikke kan overholdes, kan det søkes om utsettelse for innsending av søknad - telefonisk eller skriftlig - innen utløpet av søknadsfristen.

Ordningen gjelder
- når fartøyet er i aktivt drift
- ved ulønnsomt fiske
- i reguleringsperioder
- i tidsrom med leveringsvansker
- i tidsrom mellom turer/sesonger (også i forbindelse med vanlig vedlikehold av fartøy og utstyr)
- ved friturer

Du er omfattet av garantiordningen når
- fiske er drevet effektivt og rasjonelt, så langt vær- og leveringsforhold gjør det mulig samt reguleringstiltak
- fartøyet er innmeldt i merkeregisteret og er minst 6 meter langt (lengste lengde)
- båteier/høvedsmann/mannskap er oppført på blad B i fiskermantallet, eller oppfyller betingelsene for opptak
- fangsten er omsatt gjennom lovbeskyttet salgslag, kjøper godkjent av salgslag, eller med dispensasjon fra salgslag
- du ikke mottar mer enn 60% av trygdeytelser

Differensiert garantilott
Med virkning fra og med år 2000 er det innført differensiert garantilott. Det kan medføre at du får beregnet garantilott etter et redusert ukebeløp avhengig av hvor mye garantilott du har fått utbetalt i de tre siste år målt opp mot maksimal garantilott for samme periode.

Viktige punkter
Dersom du ikke har drevet fiske i hele garantiperioden, må dette opplyses. Ved lavt driftsresultat legger du ved en fyldig redegjørelse vedrørende driften samt kopi av leveringssedler.

Andre inntekter i søknadsperioden
Er inntekten tidsbestemt, oppgi start- og sluttdato. Tilfeldig arbeid oppgis med beregnet antall dager.

Vær nøye når du fyller ut søknadsskjemaet!

Utbetaling
Garantilott utbetales til båteier eller til den som har ansvaret for oppgjør med mannskapet. Båteier/oppgjørsansvarlig må påse at hver enkelt får garantilotten utbetalt, og at kvittering fra mannskapet for korrekt utbetaling blir sendt til oss.

Oppgjørsavregning sendes også tillitsmann til orientering.

Saksbehandlingstid
Er søknaden riktig utfylt og nødvendige opplysninger vedlagt, har vi som mål at saken din skal være ferdigbehandlet innen 3 uker. Saker med korrespondanse vil ha noe lengre saksbehandlingstid.

Klage - klagefrist

Fiskeridirektoratet er klageinstans for ordningen. Klagen sendes Garantikassen for fiskere. Klagefristen er to måneder fra mottak av vedtak. Ved mottatt klage vil du bli skriftlig orientert om hvilken dato din sak blir behandlet.

Din innsynsrett er regulert i forvaltnings - og offentlighetsloven.

 

REFUSJON AV CO2 - OG GRUNNAVGIFT PÅ MINERALOLJE
Innbetalt avgift for 2019 refunderes med kr. 2,71 pr. liter. Refusjon på grunnavgiften utgjør kr. 1,65 og CO2-avgiften kr. 1,06. Det utbetales en rentekompensasjon på refusjonsbeløpet.
For utenlandske fiske- og fangstfartøy gis refusjon for avgift dersom fartøyet driver fiske og fangst i næringsøyemed.

Mineralolje = diesel og solar
Bensin og smøreolje omfattes ikke av ordningen.

Du er berettiget til refusjon når
- båten er innført i merkeregisteret, og
- du som båteier eller høvedsmann er oppført i fiskermanntallet (blad A/B) eller fyller betingelsene for opptak

Søknad - søknadsfrist
Du kan søke om refusjon av innbetalt avgift inntil 12 ganger pr. kalenderår. Søknaden sendes til oss på fastsatt skjema som kan lastes ned fra vår hjemmeside, eller som du får tilsendt ved henvendelse. Søknad kan også sendes inn elektronisk via vårt ekstranett. Søknadsfristen er 28. februar året etter bunkringsåret. Om nødvendig, kan du søke om utsettelse med innsending av søknad - telefonisk eller skriftlig - innen utløpet av søknadsfristen.

Saksbehandlingstid
Er søknaden riktig utfylt og nødvendige opplysninger vedlagt, har vi som mål at saken din skal være ferdigbehandlet innen 3 uker. Saker med korrespondanse vil ha noe lengre saksbehandlingstid.

Klage - klagefrist
Skattedirektoratet er klageinstans for ordningen. Klagen sendes Garantikassen for fiskere. Klagefristen er to måneder fra mottak av vedtak. Ved mottatt klage vil du bli skriftlig orientert om hvilken dato din sak blir behandlet.

Din innsynsrett er regulert i forvaltnings - og offentlighetsloven.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering