I forslag til statsbudsjett for år 2020 foreslo regjeringen at den reduserte satsen på mineralolje til fiske og fangst i nære farvann ble opphevet fra 1. januar 2020. Dette innebærer at fiskefartøyene betaler full CO2-avgift fra 1. januar 2020, men at det samtidig innføres en kompensasjonsordning basert på førstehåndsverdien av fangsten.

Nærmere informasjon om kompensasjonsordningen (herunder retningslinjer for ordningen, når det kan søkes m.m.) vil bli lagt ut så snart vi vet noe mer.

Refusjon av grunnavgiften for bunkringer fra og med år 2020 videreføres som normalt. Refusjonsbeløp pr. liter er på kr. 1,68,-. Søknad om refusjon av betalt grunnavgift på bunkringer fra og med år 2020 kan sendes inn fortløpende i år, inntil 12 ganger i løpet av året.