Fremdrift vedrørende innført kompensasjonsordning fra og med år 2020

Stortinget har vedtatt å oppheve den reduserte satsen i CO2-avgiften for mineralolje levert til fiske og fangst i nære farvann fra 1. januar 2020. Det samme gjelder fritaket for CO2-avgiften på naturgass og LPG levert til fiske og fangst i nære farvann. Dette innebærer at fiskefartøyene betaler full CO2-avgift fra 1. januar 2020. Samtidig er det innført en midlertidig kompensasjonsordning som trappes ned over tid for å lette omstillingen for næringen. 

Nærmere om ordningen og prosessen:

  • Kompensasjonsordningen omfatter alle fiskefartøy som ved bunkring har betalt avgiftsbelagt drivstoff.
  • Kompensasjonsordningen er basert på førstehåndsverdien av fangsten, og fiskeflåten blir delt i tre grupper: hav, kyst og kyst reke.
  • Potten for året 2020 er på 255 mill. kr. Denne fordeles til hver gruppe etter drivstoff-forbruket.
  • Kompensasjonen til hvert enkelt fartøy beregnes ved at fartøyets førstehåndsverdi måles i forhold til gruppens samlede førstehåndsverdi. Denne prosentandelen blir fartøyets andel av kompensasjonsbeløpet for gruppens samlede kompensasjonsbeløp.
  • Utbetaling av kompensasjon for året 2020 foretas tidlig på våren i 2021.  

Garantikassen vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet i løpet av år 2020 utarbeide datamessige løsninger, for å sikre en korrekt og effektiv administrering av ordningen.

Nærmere informasjon om søknadsprosedyre m.m. vil bli lagt ut så snart dette er på plass.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert 28.01.2020

I forslag til statsbudsjett for år 2020 foreslo regjeringen at den reduserte satsen på mineralolje til fiske og fangst i nære farvann ble opphevet fra 1. januar 2020. Dette innebærer at fiskefartøyene betaler full CO2-avgift fra 1. januar 2020, men at det samtidig innføres en kompensasjonsordning basert på førstehåndsverdien av fangsten.

Nærmere informasjon om kompensasjonsordningen (herunder retningslinjer for ordningen, når det kan søkes m.m.) vil bli lagt ut så snart vi vet noe mer.

Refusjon av grunnavgiften for bunkringer fra og med år 2020 videreføres som normalt. Refusjonsbeløp pr. liter er på kr. 1,68,-. Søknad om refusjon av betalt grunnavgift på bunkringer fra og med år 2020 kan sendes inn fortløpende i år, inntil 12 ganger i løpet av året.