Trygdeoppgjøret er utsatt til høsten 2020.

Dette betyr at fiskerpensjon fra Garantikassen først blir regulert når trygdeoppgjøret er ferdig. Regulering av fiskerpensjon vil likevel gjelde med virkning fra og med 1. mai. Orienteringsbrev vil bli sendt ut til alle som har løpende pensjon når reguleringen er foretatt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert 23.04.2020

ENDRING I GARANTIORDNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2020

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at dette gjelder for garantiordningen for året 2020:

  • 3 garantiperioder: 02.01. - 30.04., 01.05 – 31.08 og 01.09. - 23.12.
  • Maksimalgaranti 13 uker.
  • Ukebeløp er på kr. 2.550,-.

5,8 milloner kroner er stilt til disposisjon for ordningen.

Nevnte endringer gjelder bare for kalenderåret 2020. De nye garantiperiodene for 2020 er
ulike de som følger av forskrift 26. januar 1990 nr. 68 om garantiordningen for fiskere
(garantilottforskriften) § 4. Dersom noen fiskere eller fangstfolk likevel skulle komme bedre ut
hvis man legger forskriftens garantiperioder til grunn, så vil dette gjelde.

For nærmere informasjon: Se Ordningene - Garantiordningen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert 17.04.2020

Fremdrift vedrørende innført kompensasjonsordning fra og med år 2020

Stortinget har vedtatt å oppheve den reduserte satsen i CO2-avgiften for mineralolje levert til fiske og fangst i nære farvann fra 1. januar 2020. Det samme gjelder fritaket for CO2-avgiften på naturgass og LPG levert til fiske og fangst i nære farvann. Dette innebærer at fiskefartøyene betaler full CO2-avgift fra 1. januar 2020. Samtidig er det innført en midlertidig kompensasjonsordning som trappes ned over tid for å lette omstillingen for næringen. 

Nærmere om ordningen og prosessen:
 
  • Kompensasjonsordningen omfatter alle fiskefartøy som ved bunkring har betalt avgiftsbelagt drivstoff.
  • Kompensasjonsordningen er basert på førstehåndsverdien av fangsten, og fiskeflåten blir delt i tre grupper: hav, kyst og kyst reke.
  • Potten for året 2020 er på 255 mill. kr. Denne fordeles til hver gruppe etter drivstoff-forbruket.
  • Kompensasjonen til hvert enkelt fartøy beregnes ved at fartøyets førstehåndsverdi måles i forhold til gruppens samlede førstehåndsverdi. Denne prosentandelen blir fartøyets andel av kompensasjonsbeløpet for gruppens samlede kompensasjonsbeløp.
  • Utbetaling av kompensasjon for året 2020 foretas tidligst våren 2021.  

Garantikassen vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet i løpet av år 2020 utarbeide datamessige løsninger, for å sikre en korrekt og effektiv administrering av ordningen.

Nærmere informasjon om søknadsprosedyre m.m. vil bli lagt ut så snart dette er på plass.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert 23.03.2020 (sist oppdatert 24.03.2020)

AD KARANTENEBESTEMMELSENE

Fartøy settes ut av drift:
I situasjoner hvor båteier, skipper eller mannskap er satt i karantene, kan det søkes om dagpenger for karanteneperioden. Forutsetningen er at det har oppstått et reelt driftsavbrudd for fartøyet som følge av karantenen.

Ordningen gjelder også for enefiskere under samme forutsetning.

Personer ansatt på fartøy i drift:
For personer som er satt i karantene, eller som er ledige etter endt karanteneperiode ved at de ikke kan tiltre fartøyet, kan det også søkes dagpenger for.

Utenlandske statsborgere som er ansatt på norske fiskefartøy er også omfattet. Eksempelvis gjelder dette personer bosatt i utlandet, men som ikke kommer seg til Norge grunnet innreise problemer ved mannskapsbytte. 

Det er rederiet/båteier eller den som disponerer fartøyet som har ansvaret med å fremme søknad i slike tilfeller.

 Skjema «Fellesmelding» benyttes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Publisert 17.03.2020:

Vi har for tiden en god del henvendelser fra næringen om hvilke rettigheter som gjelder for fiskere og fangstfolk, i forhold til situasjonen som har oppstått i forbindelse med Coronapandemien.

Informasjon om hvilke rettigheter som gjelder i dagens regelverk ved en eventuell driftsstans som følge av at fiskemottakene ikke skulle ta imot leveranser, er lagt ut. Eventulle endringer i regelverket vil bli kunngjort.

Se ordningen for Dagpenger og avsnittene "Dagpenger til fiskere med fartøytilknytning - søknad", og "Dagpenger til fiskere uten fartøytilknytning - søknad".

Se også avsnitt under Garantiordningen.