Kunngjøring

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert 22.01.2021

Kunngjøring 21.01.2021

 

Publisert 13.01.2021

KORT INFORMASJON OM KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR CO2 - AVGIFT

Omfang
Forskriften for kompensasjonsordningen for CO2- avgift følger nedenfor.
Ordningen omfatter fiskefartøy som er innført i merkeregisteret over norske fiskefartøy, unntatt bensindrevne båter.

Det er en forutsetning at fiske er drevet i nære farvann (innenfor 250 n.m. fra grunnlinjen).

Kort om ordningen
Fiskeflåten deles i tre fartøygrupper:

  • Havfiskeflåten
  • Kystfiskeflåten
  • Kystreketrål

Inndeling i fartøygrupper foretas av Fiskeridirektoratet, jfr. forskriftens § 4.

Fordeling av midlene
Midlene som er stilt til disposisjon, 255 mill. kr. -  med fradrag av administrasjons-kostnader -  fordeles på de tre fartøygruppene etter drivstofforbruket i 2019, jfr. forskriftens § 5.

Det avsettes også et beløp til behandling av klagesaker.

  • Det enkelte fartøys kompensasjon beregnes som en relativ andel av fartøyets fangstverdi i forhold til gruppas samlede fangstverdi, jfr. forskriftens § 6.
  • Garantikassen legger opp til at utbetaling av kompensasjonsbeløpet i all hovedsak skjer i en utbetaling/ekspedisjon. Dette for å beregne kompensasjonen til det enkelte fartøy mest mulig korrekt.

Søknadsskjema
Søknadsskjemaet finnes på Garantikassen hjemmeside. Skjema kan også fås ved henvendelse til Garantikassen.

Søknadsfrist
Søknadsfristen for driftsåret 2020, er satt til 28. februar 2021.

For å kunne beregne korrekt refusjon til det enkelte fartøy, er det særdeles viktig at søknadsfristen overholdes.

Utbetalingstidspunkt
Etter planen vil Garantikassen motta oversikt over fangstinntekt fra Fiskeridirektoratet for det enkelte fartøy for driftsåret 2020, i mars 2021.

Tidligst utbetalingstidspunkt anslås til april/mai 2021. Det tas forbehold om forsinkelser i forbindelse med smitteverntiltak grunnet koronasituasjonen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert: 18.12.2020

Forskrift om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann

Forskrift | Dato: 17.12.2020

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 17. desember 2020 til gjennomføring av Stortingets budsjettvedtak 9. desember 2019 nr. 156, jf. budsjettvedtak 19. juni 2020.

§1 Virkeområde

Fra og med 1. januar 2020 gis det etter nærmere fastsatte vilkår tilskudd som kompensasjon for drivstoff til fiske- og fangstfartøy som er innført i registeret over merkepliktige norske fiskefartøy. Kompensasjonsordningen omfatter ikke bensin.

§ 2 Vilkår

Det er et vilkår for kompensasjon at båteier eller høvedsmann er oppført i fiskermanntallets blad A eller B, eller fyller betingelsene for opptak. Det er et vilkår for kompensasjon at fiskeriaktiviteten har foregått i nære farvann. Med nære farvann menes havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er mindre enn 250 nautiske mil.

§ 3 Saksbehandling

Garantikassen for fiskere administrerer ordningen og foretar utbetaling av kompensasjon én gang per år på basis av fangstverdien det foregående kalenderår. Søknad om kompensasjon sendes på fastsatt skjema til Garantikassen innen 28. februar det etterfølgende år. Garantikassen kan i særlige tilfeller gi utsettelse dersom Garantikassen varsles før fristens utløp og fristen av særskilte grunner ikke kan overholdes.

§ 4 Inndeling i fartøygrupper

Fiske- og fangstfartøy som oppfyller vilkårene for kompensasjon deles inn i tre fartøygrupper; kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Inndelingen foretas av Fiskeridirektoratet.

§ 5 Beregning av gruppeandel

Garantikassen beregner fartøygruppenes andel av kompensasjonsmidlene prosentvis på grunnlag av drivstofforbruket for 2019 slik de fordeler seg mellom fartøygruppene det året.

§ 6 Beregning av fartøyandel

Kompensasjonen til det enkelte fartøy bestemmes av fartøyets andel av omsetningen i den fartøygruppen fartøyet tilhører. Omsetningen i fartøygruppen skal etter denne forskrift forstås som summen av omsetningen til de fartøyene som har levert søknad om kompensasjon, jf. § 3, og som for øvrig oppfyller vilkårene. Fiskeridirektoratet beregner det enkelte fartøys inntekt som oppfyller vilkårene etter denne forskrift. Fangst som er tatt i lokasjoner som ligger dels innenfor og dels utenfor grensen for nære farvann, skal regnes som om hele fangsten er tatt i nære farvann.

§ 7 Klage

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Garantikassen for fiskere. Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratet.

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Les mer her:

Ny kompensasjonsordning for fiskeflåten - regjeringen.no

------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert: 23.04.2020

ENDRING I GARANTIORDNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2020

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at dette gjelder for garantiordningen for året 2020:

  • 3 garantiperioder: 02.01. - 30.04., 01.05 – 31.08 og 01.09. - 23.12.
  • Maksimalgaranti 13 uker.
  • Ukebeløp er på kr. 2.550,-.

5,8 milloner kroner er stilt til disposisjon for ordningen.

Nevnte endringer gjelder bare for kalenderåret 2020. De nye garantiperiodene for 2020 er
ulike de som følger av forskrift 26. januar 1990 nr. 68 om garantiordningen for fiskere
(garantilottforskriften) § 4. Dersom noen fiskere eller fangstfolk likevel skulle komme bedre ut
hvis man legger forskriftens garantiperioder til grunn, så vil dette gjelde.

For nærmere informasjon: Se Ordningene - Garantiordningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert 14.02.2021:

AD KARANTENEBESTEMMELSENE

Fartøy settes ut av drift:
I situasjoner hvor båteier, skipper eller mannskap er satt i karantene, kan det søkes om dagpenger for karanteneperioden. Forutsetningen er at det har oppstått et reelt driftsavbrudd for fartøyet som følge av karantenen.

Ordningen gjelder også for enefiskere under samme forutsetning.

Personer ansatt på fartøy i drift:
For personer som er satt i karantene, eller som er ledige etter endt karanteneperiode ved at de ikke kan tiltre fartøyet, eller som mister tur grunnet bestemmelser om korona kan det søkes dagpenger for.

I tilfeller hvor personer bosatt i utlandet blir satt i innreisekarantene i Norge før påmønstring til fartøy, kan det søkes om dagpenger for karanteneperioden. Dette gjelder selv om karanteneperioden avvikles helt eller delvis i oppspart friperiode, og uavhengig av om påmønstring til fartøy skjer i henhold til vanlig turnus.

For personer som er bosatt i utlandet gjelder også ordningen dersom situasjonen omkring koronaviruset fører til at man ikke har mulighet til å komme seg til Norge i forbindelse med påmønstring til fartøy.

Det er rederiet/båteier eller den som disponerer fartøyet som har ansvaret med å fremme søknad i slike tilfeller.

 Skjema «Fellesmelding» benyttes.