Medlemspremien fastsettes hvert år ved kongelig resolusjon, fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Premien for år 2020 er på kr. 9.254,-.
   
 • Medlemspremien til pensjonstrygden for fiskere fordeles på to halvårlige innbetalinger.  Premeie for 1. halvår forfaller til betaling 31.03., og forfall for 2. halvår er 31.07.
   
 • Medlemspremie som ikke er betalt innen forfall renteberegnes med for tiden 8,00 %.
   
 • Premie som ikke blir betalt etter purring og inkasso oversendes til skatteetaten for videre innkreving.
   

Årsaken til den relativt store økningen i premien for år 2020 sammenlignet med tidligere år, har sammenheng med at samlede inntekter i pensjonsordningen er lavere enn det som totalt blir utbetalt i løpende pensjoner.

Tilførsel av midler fra fondet i pensjonstrygden brukes til å dekke underdekningen i ordningen. I løpet av 3. kvartal år 2020 er fondet tomt. Fra og med samme år avsettes det derfor midler over statsbudsjettet for å dekke underskuddet i pensjonstrygden.