Medlemspremien fastsettes hvert år ved kongelig resolusjon, fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Medlemspremien for år 2022 er på kr. 12.326,-.
   
 • Medlemspremien til pensjonstrygden for fiskere fordeles på to halvårlige innbetalinger.  Premie for 1. halvår forfaller til betaling 31.03.2022, og forfall for 2. halvår er 31.07.2022.
   
 • Personer som fyller 60 år i år 2022 får krav på hele årspremien med forfall 31.03.2022.
   
 • Medlemspremie som ikke er betalt innen forfall renteberegnes med for tiden 8,50 %.
   
 • Medlemspremien økte betydelig i 2020 og 2021, og er et av virkemidlene for å redusere pensjonstrygdens årlige underskudd. Pensjonstrygdens inntektsside (innbetalt medlemspremie + innbetalt omsetningsavgift) har over flere år vært en god del lavere enn trygdens utgiftsside, som i hovedsak er utbetaling av løpende pensjoner.
   
 • Tidligere har uttak av Likviditetsfondets midler blitt brukt til å dekke opp årlige underskudd. I løpet av 2. halvår 2020 var midlene i Likviditetsfondet brukt opp. Fra og med år 2020 har Staten bidratt med midler for å dekke opp underskuddet i trygden.
   
 • Omsetningsavgiften har økt fra 0,25 % i år 2019 til 0,30 % i år 2020, og til 0,35 % i år 2021/2022.