Medlemspremien til pensjonstrygden for fiskere fastsettes hvert år ved kongelig resolusjon, fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 • Medlemspremien for år 2023 er på kr. 16.142,-, en økning på kr. 3.816,- i forhold til medlemspremien for år 2022.
   
 • Økning i medlemspremien, er et av virkemidlene Staten har for å redusere pensjonstrygdens årlige underskudd. Pensjonstrygdens inntektsside (innbetalt medlemspremie + innbetalt omsetningsavgift) har over flere år vært en god del lavere enn trygdens utgiftsside, som i hovedsak er utbetaling av løpende pensjoner.
   
 • Tidligere har uttak av Likviditetsfondets midler blitt brukt til å dekke opp årlige underskudd. I løpet av 2. halvår 2020 var midlene i Likviditetsfondet brukt opp.
  Fra og med år 2020 har Staten bidratt med midler for å dekke opp underskuddet i trygden.
   
 • Medlemspremien til pensjonstrygden for fiskere fordeles på to halvårlige innbetalinger.  Premie for 1. halvår forfaller til betaling 31.03.2023, og forfall for 2. halvår er 31.07.2023.
   
 • Krav på innbetaling av medlemspremie for 1. halvår 2023, blir sendt ut medio februar i år.
   
 • Personer som fyller 60 år i år i løpet av 2023, vil få krav på hele årspremien med forfall 31.03.2023.
   
 • Forfalt medlemspremie renteberegnes etter til enhver tid gjeldende sats for forsinkelsesrenten, for tiden 11,75 %.