Personer som er over 46 år, og som ikke har registret opptjeningstid i trygden fra før, kan kreve seg fritatt for betaling av medlemspremien.

  • Det samme gjelder for personer som avtjener verneplikt, går på skole innen fiskeri, har lærlingekontrakt innen fiske, eller er medlem i pensjonstrygden for sjømenn.