Rett til fiskerpensjon har den som har minst 750 premieuker. Pensjon ytes fra og med måneden etter fylte 60 år.

 • For den som har minst 52 uker opptjent i pensjonstrygden for fiskere, kan opptjente pensjonsgivende fartsmåneder i pensjontrygden for sjømenn medregnes for å nå opp i minstekravet på 750 premieuker. Se avsnittet om samordning.
   
 • Innbetalt premie for 1560 uker (30 år) gir maksimal pensjon. Ved innbetalt premie mindre enn 1560 uker blir pensjonen redusert forholdsmessig.
     
 • Maksimal pensjon pr. år er grunnbeløpet (G) i folketrygden multiplisert med 1,6.
   
 • Pr. 1. mai 2020 er grunnbeløpet kr. 101.351,-, og dette gir en maksimal pensjon pr. år på: kr. 101.351,- x 1,6= kr. 162.162,-.
   
 • Til pensjonist som forsørger barn under 18 år, ytes det et barnetillegg som for hvert barn utgjør 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp.
   
 • Alderspensjon under utbetaling reguleres årlig med virkning fra 1. mai i samsvar lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent.