Forskrift om midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2024

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. desember 2023 til gjennomføring av Stortingets budsjettvedtak 15. desember 2023 på kapittel 919 post 77 Tilskudd til kystrekeflåten.

§ 1. Formål

Formålet med ordningen er å bidra til å avhjelpe den krevende likviditetssituasjonen for merkeregistrerte fartøy i kystrekeflåten i 2024 ved å redusere kostnadsbyrden som følge av ekstraordinære utgifter til drivstoff.

§ 2. Vilkår for tilskudd

Følgende fartøy kan søke om tilskudd til drivstoffutgifter til norsk avgiftsbelagt drivstoff som er bunkret i 2024:

a. Fartøy som i henhold til forskrift 17. desember 2020 nr. 2950 om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann, inngikk i kystrekeflåten for året 2023.
b. Fartøy som ikke omfattes av punkt a, men som dokumenterer at inntekten fra reke- og sjøkrepsfisket i sum overstiger 50 % av fangstverdien som bunkringen av drivstoff er opphav til.

Det kan søkes om tilskudd inntil 12 ganger og første søknad kan sendes fra og med februar 2024.

§ 3. Tildelingsmyndighet

Søknad om tilskudd sendes til Garantikassen for fiskere. Garantikassen kan i særlige tilfeller dispensere fra vilkårene i denne forskriften og kan fastsette nærmere krav til søknaden.

§ 4. Tilskuddet

Det gis tilskudd med 3 kroner per fylte liter drivstoff.

Tildeling av tilskudd foretas så lenge det er gjenstående midler i ordningen forutsatt at bunkringen av drivstoff er gjort i 2024. Dersom det er flere søknader enn det de gjenstående midlene i ordningen kan imøtekomme, skal søknadene prioriteres etter når de er kommet inn til Garantikassen. Gjenstår det midler i ordningen ved utløpet av 2024, kan Garantikassen fastsette en endelig søknadsfrist. Garantikassen kan deretter fordele gjenværende midler på de søkere som har blitt innvilget tilskudd for bunkringer gjort i 2024. Fordelingen skal skje på grunnlag av antall fylte liter som det er gitt tilskudd for.

Tilskudd som er utbetalt på grunnlag av uriktige opplysninger kan kreves tilbakebetalt.

§ 5. Klage

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak om tildeling av tilskudd. Klage skal sendes til Garantikassen for fiskere.

§ 6. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2024.

 

Publisert 19.12.2023

Forskrift om endring i forskrift om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2023 til gjennomføring av Stortingets årlige budsjettvedtak.

I

I forskrift 17. desember 2020 om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann gjøres det følgende endringer:

§ 3 (endret) skal lyde:

§ 3 Saksbehandling

Garantikassen for fiskere administrerer ordningen og foretar utbetaling av kompensasjon én gang per år på basis av fangstverdien det foregående kalenderår. Søknad om kompensasjon sendes på fastsatt skjema til Garantikassen innen 31. mars det etterfølgende år. Garantikassen kan fastsette nærmere krav til søknaden og hvordan man søker. Garantikassen kan i særlige tilfeller gi utsettelse dersom Garantikassen varsles før fristens utløp og fristen av særskilte grunner ikke kan overholdes.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.