Endelig søknadsfrist for tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten for driftsåret 2023

Nærings- og fiskeridepartementet har den 12. desember 2023 vedtatt følgende endring i forskrift om midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten for driftsåret 2023:

§ 4 Tilskuddet

«Det gis tilskudd med 3 kroner og femti øre per fylte liter drivstoff.

Tildeling av tilskudd foretas så lenge det er gjenstående midler i ordningen forutsatt at bunkringen av drivstoff er gjort i 2023. Dersom det er flere søknader enn det de gjenstående midlene i ordningen kan imøtekomme, skal søknadene prioriteres etter når de er kommet inn til Garantikassen. Gjenstår det midler i ordningen ved utløpet av 2023, kan Garantikassen fastsette en endelig søknadsfrist. Garantikassen kan deretter fordele gjenværende midler på de søkere som har blitt innvilget tilskudd for bunkringer gjort i 2023. Fordelingen skal skje på grunnlag av antall fylte liter som det er gitt tilskudd for.»

Under henvisning til ovennevnte forskriftsendring, har Garantikassen fastsatt en endelig søknadsfrist for tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten for driftsåret 2023.

Endelig søknadsfrist er: 16. februar 2024

Søknader som sendes til Garantikassen etter endelig søknadsfrist, vil bli avslått.

 

Publisert 06.01.2024

Forskrift om midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2024

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. desember 2023 til gjennomføring av Stortingets budsjettvedtak 15. desember 2023 på kapittel 919 post 77 Tilskudd til kystrekeflåten.

§ 1. Formål

Formålet med ordningen er å bidra til å avhjelpe den krevende likviditetssituasjonen for merkeregistrerte fartøy i kystrekeflåten i 2024 ved å redusere kostnadsbyrden som følge av ekstraordinære utgifter til drivstoff.

§ 2. Vilkår for tilskudd

Følgende fartøy kan søke om tilskudd til drivstoffutgifter til norsk avgiftsbelagt drivstoff som er bunkret i 2024:

a. Fartøy som i henhold til forskrift 17. desember 2020 nr. 2950 om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann, inngikk i kystrekeflåten for året 2023.
b. Fartøy som ikke omfattes av punkt a, men som dokumenterer at inntekten fra reke- og sjøkrepsfisket i sum overstiger 50 % av fangstverdien som bunkringen av drivstoff er opphav til.

Det kan søkes om tilskudd inntil 12 ganger og første søknad kan sendes fra og med februar 2024.

§ 3. Tildelingsmyndighet

Søknad om tilskudd sendes til Garantikassen for fiskere. Garantikassen kan i særlige tilfeller dispensere fra vilkårene i denne forskriften og kan fastsette nærmere krav til søknaden.

§ 4. Tilskuddet

Det gis tilskudd med 3 kroner per fylte liter drivstoff.

Tildeling av tilskudd foretas så lenge det er gjenstående midler i ordningen forutsatt at bunkringen av drivstoff er gjort i 2024. Dersom det er flere søknader enn det de gjenstående midlene i ordningen kan imøtekomme, skal søknadene prioriteres etter når de er kommet inn til Garantikassen. Gjenstår det midler i ordningen ved utløpet av 2024, kan Garantikassen fastsette en endelig søknadsfrist. Garantikassen kan deretter fordele gjenværende midler på de søkere som har blitt innvilget tilskudd for bunkringer gjort i 2024. Fordelingen skal skje på grunnlag av antall fylte liter som det er gitt tilskudd for.

Tilskudd som er utbetalt på grunnlag av uriktige opplysninger kan kreves tilbakebetalt.

§ 5. Klage

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak om tildeling av tilskudd. Klage skal sendes til Garantikassen for fiskere.

§ 6. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2024.

 

Publisert 19.12.2023

Forskrift om endring i forskrift om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2023 til gjennomføring av Stortingets årlige budsjettvedtak.

I

I forskrift 17. desember 2020 om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann gjøres det følgende endringer:

§ 3 (endret) skal lyde:

§ 3 Saksbehandling

Garantikassen for fiskere administrerer ordningen og foretar utbetaling av kompensasjon én gang per år på basis av fangstverdien det foregående kalenderår. Søknad om kompensasjon sendes på fastsatt skjema til Garantikassen innen 31. mars det etterfølgende år. Garantikassen kan fastsette nærmere krav til søknaden og hvordan man søker. Garantikassen kan i særlige tilfeller gi utsettelse dersom Garantikassen varsles før fristens utløp og fristen av særskilte grunner ikke kan overholdes.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

Forskrift om endring i forskrift om midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2023

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. september 2023 til gjennomføring av Stortingets budsjettvedtak 19. desember 2022 på kapittel 919 post 77 Tilskudd til kystrekeflåten.

I forskrift 20. desember 2022 om midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2023 gjøres det følgende endringer:

§ 4 (endret) skal lyde:

§ 4 Tilskuddet

Det gis tilskudd med 3 kroner og femti øre per fylte liter drivstoff. Tildeling av tilskudd foretas så lenge det er gjenstående midler i ordningen forutsatt at bunkringen av drivstoff er gjort i 2023. Dersom det er flere søknader enn det de gjenstående midlene i ordningen kan imøtekomme, skal søknadene prioriteres etter når de er kommet inn til Garantikassen.

Tilskudd som er utbetalt på grunnlag av uriktige opplysninger kan kreves tilbakebetalt.

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

Tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten 2023

 

Kompensasjon for CO2-avgift driftsåret 2022

Publisert medio januar 2023

KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR CO2-AVGIFT FOR DRIFTSÅRET 2022

Bevilgningen til kompensasjonsordningen for CO2-avgift for driftsåret 2022 er på 346,8 mill. kroner. Dette er en økning med 91,8 mill. kroner i forhold til bevilgningen for driftsåret 2021.

Ordningen omfatter fiske- og fangstfartøy som er innført i registeret over merkepliktige norske fiskefartøy, og som har bunkret norsk avgiftsbelagt drivstoff. 
Bensindrevne fiske- og fangstfartøy er ikke omfattet av ordningen.

Det er en forutsetning at fisket er drevet i nære farvann (innenfor 250 n.m. fra grunnlinjen).

Fiske- og fangstfartøy som oppfyller vilkårene for kompensasjon, er som tidligere år delt inn i tre fartøygrupper: kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Inndelingen foretas av Fiskeridirektoratet.

Søknadsskjema for ordningen, er tilgjengelig på vår hjemmeside under emnefeltet Søknader.

Søknadsfristen er: 28. februar 2023
 

Publisert 23.12.22

Ekstraordinær tilskuddsordning for kystrekeflåten i 2023

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt "Forskrift om midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2023", som følger nedenfor.

Garantikassen vil utarbeide søknadsskjema for ordningen, som vil bli lagt ut på GFFs hjemmeside i slutten av januar 2023.

Forskrift om midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2023

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2022 til gjennomføring av Stortingets budsjettvedtak 19. desember 2022 på kapittel 919 post 77 Tilskudd til kystrekeflåten.

§ 1 Formål

Formålet med ordningen er å bidra til å avhjelpe den krevende likviditetssituasjonen for merkeregistrerte fartøy i kystrekeflåten i 2023 ved å redusere kostnadsbyrden som følge av ekstraordinære utgifter til drivstoff.

§ 2 Vilkår for tilskudd

Følgende fartøy kan søke om tilskudd til drivstoffutgifter til norsk avgiftsbelagt drivstoff som er bunkret i 2023:

 1. Fartøy som i henhold til forskrift 17. desember 2020 om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann, inngikk i kystrekeflåten for året 2022.
 2. Fartøy som ikke omfattes av punkt a, men som dokumenterer at inntekten fra reke og sjøkrepsfisket i sum overstiger 50 % av fangstverdien som bunkringen av drivstoff er opphav til.

Det kan søkes om tilskudd inntil 12 ganger og første søknad kan sendes fra og med februar 2023.

§ 3 Tildelingsmyndighet

Søknad om tilskudd sendes til Garantikassen for fiskere. Garantikassen kan i særlige tilfeller dispensere fra vilkårene i denne forskriften og kan fastsette nærmere krav til søknaden.

§ 4 Tilskuddet

Det gis tilskudd med 2 kroner og femti øre per fylte liter drivstoff. Tildeling av tilskudd foretas så lenge det er gjenstående midler i ordningen forutsatt at bunkringen av drivstoff er gjort i 2023. Dersom det er flere søknader enn det de gjenstående midlene i ordningen kan imøtekomme, skal søknadene prioriteres etter når de er kommet inn til Garantikassen.

Tilskudd som er utbetalt på grunnlag av uriktige opplysninger kan kreves tilbakebetalt.

§ 5 Klage

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak om tildeling av tilskudd. Klage skal sendes til Garantikassen for fiskere.

§ 6 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2023.

 

Publisert 22.12.2022

Endret søknadsfrist for tilskudd til rapporteringsutstyr for flåten under 15 meter

Nærings- og fiskeridepartementet har nå besluttet at utsatt frist til den 1. april 2023 for installasjon av rapporteringsutstyr, gjelder for alle fartøy mellom 10 – 15 meter.

Garantikassen vil forholde seg til ovennevnte, i forhold til frist for søknad om tilskudd til rapporteringsutstyr.
 

Publisert 30.11.2022

Kunngjøring

 

Publisert 20.07.2022

TILSKUDD TIL RAPPORTERINGSUTSTYR FOR FISKEFLÅTEN UNDER 15 METER

Garantikassen for fiskere (GFF) mottok den 13. juli 2022 regelverket for tilskudd til rapporteringsutstyr for fiskeflåten under 15 meter, fra Nærings- og fiskeridepartementet.

GFF utvikler for tiden IT-system for ordningen, slik at utbetaling av tilskudd kan foretas i henhold til fastsatt regelverk.

Søknadsfristen er 31.12.2022.

Søknadsskjema og annen relevant informasjon, vil bli kunngjort og lagt ut på GFFs hjemmeside i løpet av august 2022.

 

REGELVERK FOR TILSKUDD TIL RAPPORTERINGSUTSYR FOR FISKEFLÅTEN UNDER 15 METER

Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regelverket gjelder Garantikassen for fiskere sin forvaltning av tilskudd til rapporteringsutstyr for fiskeflåten under 15 meter og er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 01.07.2022. Det er gjort gjeldende med virkning fra samme dag. Reglement for og Bestemmelser om økonomistyring i staten er overordnet dette regelverk.

 1.  FORMÅL MED OG MÅLGRUPPE FOR TILSKUDDSORDNINGEN

Formålet med ordningen er å redusere kostnadsbyrden ved nye rapporteringskrav for den minste fiskeflåten. Målet er nådd når tilskuddet er utbetalt.

Målgruppen er yrkesfiskere med merkeregisterte fiskefartøy under 15 meter.

 1. TILDELINGSKRITERIER

 Det skal gis 7 000 kroner i engangsstøtte per merkeregistrerte fartøy under 15 meter, som installerer godkjent utstyr innen de forskriftsfestede fristene.

Tilskuddet utbetales på bakgrunn av framlagt dokumentasjon på innkjøp og installasjon av godkjent utstyr, i henhold til Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 4.

For fartøy mellom 10 og 15 meter, må dokumentasjonen vise at utstyr er installert per 31.12.2022.

For fartøy under 10 meter, må dokumentasjonen vise at utstyr er installert per 31.12.2023.

Det gis ikke tilskudd til kostnader som påløper i 2024 eller senere.

 1. KRAV TIL RAPPORTERING FRA TILSKUDDSMOTTAKER

Det stilles ikke krav til tilskuddsmottaker utover kravet til dokumentasjon på innkjøp og installasjon av godkjent utstyr.

Tilskudd som er utbetalt på grunnlag av uriktige opplysninger kan kreves tilbakebetalt.

 1. KUNNGJØRING

Kunngjøring skal foretas på en slik måte at man når hele målgruppen som tilskuddsordningen er rettet mot. Den skal annonseres i rimelig tid før søknadsfristen utløper, jf. tidsfristene under punkt 2.

 1. INTERN KONTROLL HOS TILSKUDDS FORVALTER

Garantikassen for fiskere skal ha etablert systemer, rutiner og tiltak som sikrer korrekt saksbehandling ved tildeling og utbetaling av tilskudd i overensstemmelse med pkt. 6.3.8.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i overensstemmelse med GFFs interne økonomiforvaltningsrutiner og kravene som fremgår av pkt. 4.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

 1. KONTROLL OG RAPPORTERING TIL DEPARTEMENTET

Garantikassen for fiskere skal rapportere om utbetalte tilskudd og administrasjonskostnader i årsrapporten. Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette etterfølgende kontroll med at midlene forvaltes etter forutsetningene.   

----------------------------------------------------------------------------------------

Publisert 10.02.2022

Fiskere får ikke lenger kompensasjon for bunkring i utlandet

Pressemelding | Dato: 23.12.2021 fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Fra 1. januar 2022 vil det ikke lenger være mulig for norske fiskere å bunkre drivstoff i utlandet for deretter å ta del i CO2-kompensasjonsordningen for fiskefartøy.

Regjeringen vil sikre ordninger som legger til rette for grønn omstilling av fiskeflåten, og vi har varslet at vi vil videreføre kompensasjonsordningen for CO2-avgiften i fiskeflåten. Vi får ikke en grønnere fiskeflåte ved å belønne norske fiskere for å bunkre i utlandet. Når ordningen nå videreføres er det naturlig å utbedre svakheter ved ordningen og se hvordan den kan bli mer rettferdig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

CO2-kompensasjonsordningen har vært en midlertidig ordning, som skulle trappes ned og avvikles over 5 år, men nå ønsker regjeringen å videreføre og styrke ordningen.

Det har vært en svakhet ved ordningen at norske fiskere har kunnet få kompensasjon selv om de har bunkret i utlandet. Derfor har Nærings- og fiskeridepartementet nå vedtatt endringer i forskriften om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift. Endringen innebærer at forskriften utelukkende vil gjelde for bunkring av drivstoff i Norge fra 2022. Norske fiskere vil dermed ikke kunne få CO2-kompensasjon for å bunkre drivstoff i utlandet.

Endringen vil ikke gjelde for bunkringer foretatt i 2021. Kompensasjonen for disse bunkringene vil bli utbetalt våren 2022 og vil skje i samsvar med forskriften slik den har vært i 2021.

Endringen vil gjelde for alle bunkringer som gjøres i 2022 og hvor kompensasjonen vil bli utbetalt våren 2023. 

Fiskeridirektoratet og Garantikassenen for fiskere vil sammen med Nærings- og fiskeridepartementet avklare hvordan dette skal administreres i praksis.
 

Publisert 02.02.2022

UTBETALING FRA ORDNINGENE - HISTORISKE DATA

Garrantikassen (GFF) har nå utarbeidet oversikt over utbetalinger fra de ordningene som GFF administrerer.

Oversikten finnes på vår hjemmeside under den enkelte ordning.
 

Publisert primo januar 2022

Kompensasjonsordningen for CO2-avgift


Publisert 13.01.2021

KORT INFORMASJON OM KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR CO2 - AVGIFT

Omfang
Forskriften for kompensasjonsordningen for CO2- avgift følger nedenfor.
Ordningen omfatter fiskefartøy som er innført i merkeregisteret over norske fiskefartøy, unntatt bensindrevne båter.

Det er en forutsetning at fiske er drevet i nære farvann (innenfor 250 n.m. fra grunnlinjen).

Kort om ordningen
Fiskeflåten deles i tre fartøygrupper:

 • Havfiskeflåten
 • Kystfiskeflåten
 • Kystreketrål

Inndeling i fartøygrupper foretas av Fiskeridirektoratet, jfr. forskriftens § 4.

Fordeling av midlene
Midlene som er stilt til disposisjon, 255 mill. kr. -  med fradrag av administrasjons-kostnader -  fordeles på de tre fartøygruppene etter drivstofforbruket i 2019, jfr. forskriftens § 5.

Det avsettes også et beløp til behandling av klagesaker.

 • Det enkelte fartøys kompensasjon beregnes som en relativ andel av fartøyets fangstverdi i forhold til gruppas samlede fangstverdi, jfr. forskriftens § 6.
 • Garantikassen legger opp til at utbetaling av kompensasjonsbeløpet i all hovedsak skjer i en utbetaling/ekspedisjon. Dette for å beregne kompensasjonen til det enkelte fartøy mest mulig korrekt.

Søknadsskjema
Søknadsskjemaet finnes på Garantikassen hjemmeside. Skjema kan også fås ved henvendelse til Garantikassen.

Søknadsfrist
Søknadsfristen for driftsåret 2020, er satt til 28. februar 2021.

For å kunne beregne korrekt refusjon til det enkelte fartøy, er det særdeles viktig at søknadsfristen overholdes.

Utbetalingstidspunkt
Etter planen vil Garantikassen motta oversikt over fangstinntekt fra Fiskeridirektoratet for det enkelte fartøy for driftsåret 2020, i mars 2021.

Tidligst utbetalingstidspunkt anslås til april/mai 2021. Det tas forbehold om forsinkelser i forbindelse med smitteverntiltak grunnet koronasituasjonen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert: 18.12.2020

Forskrift om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann

Forskrift | Dato: 17.12.2020

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 17. desember 2020 til gjennomføring av Stortingets budsjettvedtak 9. desember 2019 nr. 156, jf. budsjettvedtak 19. juni 2020.

§1 Virkeområde

Fra og med 1. januar 2020 gis det etter nærmere fastsatte vilkår tilskudd som kompensasjon for drivstoff til fiske- og fangstfartøy som er innført i registeret over merkepliktige norske fiskefartøy. Kompensasjonsordningen omfatter ikke bensin.

§ 2 Vilkår

Det er et vilkår for kompensasjon at båteier eller høvedsmann er oppført i fiskermanntallets blad A eller B, eller fyller betingelsene for opptak. Det er et vilkår for kompensasjon at fiskeriaktiviteten har foregått i nære farvann. Med nære farvann menes havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er mindre enn 250 nautiske mil.

§ 3 Saksbehandling

Garantikassen for fiskere administrerer ordningen og foretar utbetaling av kompensasjon én gang per år på basis av fangstverdien det foregående kalenderår. Søknad om kompensasjon sendes på fastsatt skjema til Garantikassen innen 28. februar det etterfølgende år. Garantikassen kan i særlige tilfeller gi utsettelse dersom Garantikassen varsles før fristens utløp og fristen av særskilte grunner ikke kan overholdes.

§ 4 Inndeling i fartøygrupper

Fiske- og fangstfartøy som oppfyller vilkårene for kompensasjon deles inn i tre fartøygrupper; kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Inndelingen foretas av Fiskeridirektoratet.

§ 5 Beregning av gruppeandel

Garantikassen beregner fartøygruppenes andel av kompensasjonsmidlene prosentvis på grunnlag av drivstofforbruket for 2019 slik de fordeler seg mellom fartøygruppene det året.

§ 6 Beregning av fartøyandel

Kompensasjonen til det enkelte fartøy bestemmes av fartøyets andel av omsetningen i den fartøygruppen fartøyet tilhører. Omsetningen i fartøygruppen skal etter denne forskrift forstås som summen av omsetningen til de fartøyene som har levert søknad om kompensasjon, jf. § 3, og som for øvrig oppfyller vilkårene. Fiskeridirektoratet beregner det enkelte fartøys inntekt som oppfyller vilkårene etter denne forskrift. Fangst som er tatt i lokasjoner som ligger dels innenfor og dels utenfor grensen for nære farvann, skal regnes som om hele fangsten er tatt i nære farvann.

§ 7 Klage

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Garantikassen for fiskere. Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratet.

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Les mer her:

Ny kompensasjonsordning for fiskeflåten - regjeringen.no

------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert: 23.04.2020

ENDRING I GARANTIORDNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2020

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at dette gjelder for garantiordningen for året 2020:

 • 3 garantiperioder: 02.01. - 30.04., 01.05 – 31.08 og 01.09. - 23.12.
 • Maksimalgaranti 13 uker.
 • Ukebeløp er på kr. 2.550,-.

5,8 milloner kroner er stilt til disposisjon for ordningen.

Nevnte endringer gjelder bare for kalenderåret 2020. De nye garantiperiodene for 2020 er
ulike de som følger av forskrift 26. januar 1990 nr. 68 om garantiordningen for fiskere
(garantilottforskriften) § 4. Dersom noen fiskere eller fangstfolk likevel skulle komme bedre ut
hvis man legger forskriftens garantiperioder til grunn, så vil dette gjelde.

For nærmere informasjon: Se Ordningene - Garantiordningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert 14.02.2021:

AD KARANTENEBESTEMMELSENE

Fartøy settes ut av drift:
I situasjoner hvor båteier, skipper eller mannskap er satt i karantene, kan det søkes om dagpenger for karanteneperioden. Forutsetningen er at det har oppstått et reelt driftsavbrudd for fartøyet som følge av karantenen.

Ordningen gjelder også for enefiskere under samme forutsetning.

Personer ansatt på fartøy i drift:
For personer som er satt i karantene, eller som er ledige etter endt karanteneperiode ved at de ikke kan tiltre fartøyet, eller som mister tur grunnet bestemmelser om korona kan det søkes dagpenger for.

I tilfeller hvor personer bosatt i utlandet blir satt i innreisekarantene i Norge før påmønstring til fartøy, kan det søkes om dagpenger for karanteneperioden. Dette gjelder selv om karanteneperioden avvikles helt eller delvis i oppspart friperiode, og uavhengig av om påmønstring til fartøy skjer i henhold til vanlig turnus.

For personer som er bosatt i utlandet gjelder også ordningen dersom situasjonen omkring koronaviruset fører til at man ikke har mulighet til å komme seg til Norge i forbindelse med påmønstring til fartøy.

Det er rederiet/båteier eller den som disponerer fartøyet som har ansvaret med å fremme søknad i slike tilfeller.

 Skjema «Fellesmelding» benyttes.