I personvernerklæringen finner du generell informasjon om behandling av personopplysninger hos Garantikassen for fiskere (GFF) og hvilke rettigheter du har.

GFF skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte.
Å behandle opplysninger betyr for eksempel:

                 * å samle dem inn  
     * registrere dem  
     * sette dem sammen  
     * lagre dem  
     * utlevere dem  

HVORFOR BEHANDLER GFF PERSONOPPLYSNINGER?
GFF trenger personopplysninger for å utføre de oppgavene som vi har fått av Stortinget/regjeringen, som er å forvalte ordninger for fiskere, som dagpenger ved arbeidsledighet, refusjon mineraloljeavgift, garantilott og fiskerpensjon.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger finner du blant annet i folketrygdsloven, særavgiftesloven og i Norges lover, samt i de forskrifter som regulerer GFF.

GFF skal bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige. Hvilke typer personopplysninger som er nødvendig å behandle, avhenger av saken din. Som regel behandler vi personopplysninger som navn, adresse, personnummer, kontonummer, arbeidsforhold og inntekt. Ofte behandler vi også særskilte personopplysninger, for eksempel opplysninger om helse. Alle opplysninger om deg er underlagt taushetsplikt.

GFF kan også i noen tilfeller bruke personopplysningene til å utarbeide statistikk, utredninger og analyser. Personopplysningene behandles da i en form som gjør at det ikke er mulig å knytte opplysningene til enkeltpersoner.

HVORDAN BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER?
GFF er pålagt å følge personopplysningsloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven slik at alle personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte.

Opplysninger du gir til GFF
Når du registrerer deg hos GFF, vil vi be deg om de opplysninger vi har bruk for, dette for å kunne yte og ivareta de rettigheter og krav du kan ha gjennom GFF. Vi skal ikke be deg om flere opplysninger enn det som er nødvendig.

Opplysninger vi henter inn fra andre
Hvis GFF henter opplysninger om deg fra andre offentlige virksomheter eller andre instanser, skal vi ikke innhente flere opplysninger enn det som er nødvendig. Vi skal bare bruke opplysningene til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har lov til å gjenbruke opplysningene til andre formål. Du har rett til å kreve informasjon og innsyn i hvilke personopplysninger vi innhenter fra andre enn deg selv.

Utlevering av opplysninger
Ansatte i GFF har taushetsplikt om alle opplysninger om deg som vi behandler. Hvis offentlige virksomheter eller andre ønsker å få utlevert opplysninger om deg fra GFF, må de enten ha hjemmel i lov eller du må gi samtykke til utlevering. Aktuelle eksempler er; Skatteetaten, NAV, SSB, og private og offentlige pensjonsordninger.

Utlevering av personopplysninger til tredjeland
GFF kan utlevere inntektsopplysninger til trygdemyndigheter i land utenfor EU/EØS som vi har trygdeavtaler med, såkalt tredjeland. Formålet med å utlevere informasjon kan blant annet være å sikre at du får beregnet en ytelse riktig.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?
GFF skal ikke lagre opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig. Samtidig har GFF arkivplikt etter arkivloven, og vi må derfor som regel oppbevare opplysningene også etter at saksbehandlingen er avsluttet. 

ANSVAR
Behandlingsansvarlig
Den som har ansvaret for behandling av personopplysninger, formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes, kalles behandlingsansvarlig.

Garantikassen for fiskere er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Daglig leder har det formelle og overordnede ansvaret. GFF har oppnevnt et personvernombud som kan kontaktes på e-post: personvern@garantikassen.no

Databehandler
På noen områder har GFF inngått avtaler med eksterne leverandører om å utføre oppgaver på vegne av GFF. Dette gjelder blant annet IT-leverandører. Disse inngår vi såkalte databehandleravtaler med for å regulere hvordan de behandler personopplysninger på vegne av GFF. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er avtalt med GFF, og de har samme taushetsplikt som ansatte i GFF.

DINE RETTIGHETER
Når du er registert i systemene hos GFF, har du mange rettigheter i forbindelse med at vi behandler personopplysningene dine. Nedenfor kan du lese mer om disse rettighetene og hvor du kan henvende deg.

Informasjon
Du har rett til å få forståelig informasjon om hvilke opplysninger GFF behandler om deg, formål, rettsgrunnlag og dine rettigheter som er registert.

Innsyn
Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger om deg som vi behandler og hvordan vi behandler dem. I tillegg gjelder forvaltningslovens regler om innsyn, og i saker hvor du ikke er part, kan du ha rett til innsyn etter offentlighetsloven. Ønsker du innsyn ut over det du finner på ekstranettet, kan du ta kontakt med GFF.

Retting
Det er viktig at opplysninger vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for den saksbehandlingen GFF skal gjøre. Du kan kreve at opplysninger om deg blir rettet hvis opplysningene er feil eller ufullstendige. Du vil også kunne ha rett til å få supplert dem med korrekte opplysninger.

Sletting
I særlige tilfeller vil du kunne ha rett til å få slettet opplysninger om deg. Forutsetningen da er at GFF ikke har en lovpålagt plikt til å lagre opplysningene som dokumentasjon etter arkivloven.

Rett til begrensning
Du har i visse tilfeller rett til å få en begrensning i behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du har en slik rett, vil opplysningene bli lagret, men ikke brukt til noe.

Retten til å protestere
Du kan i enktelte tilfeller ha rett til å protestere mot GFFs ellers lovlige behandling av personopplysninger. Vi må da stanse behandlingen, og opplysningene vil eventuelt slettes.

Dataportabilitet
Hvis du har samtykket til bruk av en tjeneste, kan du kreve å få opplysningene som du selv har registrert utlevert, eller du kan kreve at opplysningene blir flyttet over til en annen virksomhet eller tjenestetilbyder. Denne rettigheten gjelder ikke for opplysninger som du er pålagt å gi i forbindelse med at du bruker en tjeneste hos GFF. Som et alternativ til å få flyttet opplysningene, kan du kreve innsyn og få en kopi av opplysningene dine - se ovenfor om innsynsretten.

GFF bruker ikke automatiserte individuelle avgjørelser.

Sette fram krav om innsyn i dine personopplysninger
GFF skal besvare krav om innsyn fra deg som gjelder dine personopplysninger kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Ved krav om innsyn i personopplysninger benyttes følgende skjema: Innsynsbegjæring (DOCX, 23KB), som sendes Garantikassen for fiskere.

Klage til Datatilsynet
Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler personopplysninger om deg, eller hvis du mener behandlingen er i strid med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.

TAUSHETSPLIKT
Alle som jobber i GFF har taushetsplikt om all kontakt du har med GFF. Ansatte i GFF får bare tilgang til opplysninger om deg hvis det er nødvendig for å behandle eller svare i saken din. Tilgangen til opplysningene er sikret med tilgangskontroller. Når de ansatte jobber i datasystemene, blir oppslagene logget og kan spores i ettertid.