Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt følgende styre i Garantikassen for fiskere for perioden 4. januar 2024 - 31. desember 2027. 

Styremedlemmer:
Knut Werner Hansen, Vannvåg (Nærings- og fiskeridepartementet, styreleder)
Jan Petter Børresen, Bøstad (Norges Fiskarlag)
Bjørg Borger, Askim (Norsk Sjømannsforbund)
Line Wattø Larsen, Oslo (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
Jorid Helgetun, Trondheim (Ansattes representant)

Varamedlemmer:
Marianne Sandstad, Trondheim (Norges Fiskarlag)
Arne Ringstad, Tjørvåg (Norsk Sjømannsforbund)
Mathilde Lunde Fjæstad, Oslo (Arbeids- og inkluderingspartementet)
Hilde Andersen, Trondheim (Ansattes representant)

Observatør:
Geir Evensen, Oslo (Nærings- og fiskeridepartementet)
Nina Annette Hongseth (Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Forvaltningen av Garantikassen hører under styret, som også skal påse at virksomheten drives i samsvar med Garantikassens formål, vedtekter og andre forskrifter og retningslinjer fastsatt for de ordninger Garantikassen administrerer. 

Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av Garantikassen, og tilsetter det personale som en forsvarlig drift av Garantikassen krever. Styret skal påse at bokføringen og likviditetsforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 

Styret ønsker å bidra til at alle fiskere skal bli kjent med sine rettigheter, at de får utbetalinger de har krav på etter gjeldende forskrifter og bestemmelser, og at utbetalinger skjer til rett tid.

Styrets leder sørger for at styret avholder møter så ofte det er behov for det.