Garantiordningen omfatter fiskere og fangstfolk som driver fiske og dyrefangst i havet som næring, og:

 • Er oppført på blad B i fiskermantallet, eller oppfyller betingelsene for opptak.
   
 • All fangst må være omsatt gjennom lovbeskyttet salgslag eller kjøper godkjent av salgslag. Unntatt er fiske og dyrefangst i havet som ikke er underlagt lovbeskyttet omsetning.
   
 • Fartøyet må være innmeldt i "Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster". Styret i Garantikassen kan i spesielle tilfelle fravike  denne bestemmelsen.
   
 • Ordningen gjelder for fiskefartøy på 6 meter lengste lengde og over.
   
 • Fartøy og utrustning må være av alminnelig god standard og fylle de krav lovene setter til sikkerhetsforskrifter o.l.