Forankring og kapital
Likviditetsfondet er pensjonskassen i Pensjonstrygden for fiskere (PFF). Kapitalen i fondet, gitt i markedsverdi har de siste ni årene utviklet seg slik: 

pr. 01.01.2020 på kr.   20,6 mill.                                                                                   
pr. 01.01.2019 på kr.   79,3 mill.
pr. 01.01.2018 på kr. 140,1 mill.
pr. 01.01.2017 på kr. 193,5 mill.
pr. 01.01.2016 på kr. 243,9 mill.
pr. 01.01.2015 på kr. 314,6 mill.
pr. 01.01.2014 på kr. 373,9 mill.
pr. 01.01.2013 på kr. 425,8 mill.
pr. 01.01.2012 på kr. 463,9 mill.

Eierskap og fondsoppbygging
Likviditetsfondet eies av medlemmene i PFF som betaler inn eller har betalt inn medlemspremier til trygden over et visst antall år.

Foruten medlemspremier finansieres PFF ved en avgift på 0,25 % ( 0,30 % i år 2020) på verdien av førstehåndsomsetningen av fisk. Avgiftsbeløpet overføres til PFF i ettertid tett etter årsskiftet til etterfølgende kalenderår. Medlemspremier og omsetningsavgift har frem til 2014 vært omtrent jevnstore i finansieringen av PFF. Fra 2015 har inntekt fra omsetningsavgiften vært endel større en medlemspremien.

Fram til 1994 ble PFF også finansiert ved en utførselsavgift på fisk. Disse tre finansieringskilder bygget opp finanskapital i Likviditetsfondet gjennom perioden 1957-1993 når de årlige innbetalinger til PFF var større enn trygdens pensjonsutbetalinger. Da utførselsavgiften falt bort i 1994, ble medlemspremien til PFF økt relativt betydelig, men dog ikke slik at bortfallet av beløpet fra utførselsavgiften ble kompensert.

Organisering og administrasjon
Likviditetsfondet ble skilt ut fra den løpende pensjonsforvaltningen i PFF, som et selvstendig enhet, ved forskrift, FOR-2000-11-10-1134 og med korttittel “Forskrift om likviditetsfond, fiskertrygd “. Hensikten med dette var å utøve en profesjonell forvaltning og å oppnå god avkastning av fondets midler.
Forskriften fastslo at Likviditetsfondet skulle ledes av et eget styre med fem medlemmer. Garantikassen for fiskere skulle være sekretariat for styret og regnskapsfører for fondet. Den løpende forvaltning av fondets kapital ble imidlertid utøvd gjennom verdipapirforetak med konsesjon til å drive aktiv forvaltning av verdipapirer.

Forvaltning av kapitalen i Likviditetsfondet
Forskriften til Likviditetsfondet gir for øvrig visse hovedbestemmelser om hvordan kapitalen i fondet skulle forvaltes. Fondskapitalen skulle plasseres under hensyn til sikkerhet, avkastning og likviditet. Investeringene skulle være i norske verdipapirer og fordeles med 80 % i rentepapirer (obligasjoner), og med 20 % i aksjer. Investeringene skulle dessuten være varierte og tilstrekkelig uavhengige av et bestemt investeringsmarked, en gitt investering eller en gitt kategori eiendeler.
Styret i fondet hadde gitt ytterligere retningslinjer for den aktive forvaltningen av finanskapitalen i Likviditetsfondet som konkretiserer nærmere de bestemmelser som lå i fondets forskrift. Sammen lå disse til grunn for de avtaler som styret har inngått med fondets eksterne, aktive kapitalforvaltningsselskap.

Allerede våren 2001 inngikk styret skriftlige avtaler med to norske kapitalforvaltningsselskap etter en anbudsutlysning rettet mot gitt antall selskaper. Fondets kapital ble fordelt med en halvpart på de to selskapene. Inntil da hadde fondets kapital vært plassert på konto i Norges Bank.

Våren 2006 valgte styret å foreta en anbudsutlysning i samsvar med reglene for anbud av anskaffelser i offentlig sektor. Anbudsprosessen og anbudsvalgene ved styret ble styrt etter strukturerte modeller som også er tydelig dokumentert. Rangering av de mottatte anbud viste seg å være svært robuste overfor alternative modellverdier. Anbudstilbudene fra Alfred Berg Kapitalforvaltning AS og DNB (NOR) Kapitalforvaltning ASA (senere DNB Asset Management AS) ble akseptert. Forvaltningsavtaler ble tegnet den 01.07.2006, og samme dag ble fondets kapital fordelt til de to verdiforetakene med en halvpart på hver.
Med en rask synkende fondskapital, gjorde styret i ett ekstraordinært møte i januar 2015 vedtak om å forlate prinsippet om to adskilte eksterne kapitalforvaltningsselskaper, for å konsentrere den videre aktive forvaltningen av LFs kapital med kun ett finansforetak. Avtalen med DNB Asset Management AS ble sagt opp og kapitalen overført til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS.
Avtalen med Alfred Berg Kapitalforvaltning AS utløpt 24.10.2019.

Styrets forvaltningsstrategi
Styret la stor vekt på at avkastningen i Likviditetsfondet skulle maksimeres i forhold til gitte retningslinjer for risiko. Likviditetsfondets finanskapital er oppsparte midler som tilhører medlemmene i PFF, med andre ord arbeidsgodtgjørelse som er satt til side for bruk for et hvert medlem i dets livsperioden fra 60 til 67 år.
Oppgaven i forvaltningen av denne oppsparte sparekapital var selvsagt å sørge for at denne kapitalen ble formidlet til investeringsprosjekter som sikrer positiv verdiskapning og realøkonomisk vekst. 

Styret holdt tett kontakt med fondets aktive forvaltere gjennom forvaltningsselskapenes månedlige regnskapsrapporter, kvartalsvise skriftlige rapporter og i møte med representanter for forvaltningsselskapene hvert kvartal.

For å ivareta sitt ansvar som eier av egenkapital (aksjer) eller lånekapital (obligasjoner) hadde styret i Likviditetsfondet utarbeidet en rapport for sitt syn på eierskapsledelse i den hensikt å motivere sine eksterne forvaltningsselskap til ved aktiv deltagelse på selskapenes generalforsamlinger for å ivareta styrets interesser som eier eller kreditor.

Styret var til enhver tid opptatt av ærlig, helhetelig, tydelig og informativ rapporteringer om prosesser og resultater av den aktive forvaltningen av Likviditetsfondets kapital både i fortid og nåtid.

Eierne av Likviditetsfondet var den viktigste målgruppen for styrets rapportering.

Styret hadde imidlertid et sentralt og formelt rapporteringsansvar overfor Arbeidsdepartementet. Departementet er tilsynsmyndighet overfor både Likviditetsfondet og PFF. Det gjaldt for årsregnskap så vel som for øvrige prinsipielle spørsmål som angi Likviditetsfondet.

Riksrevisjon reviderer fondets årsregnskap. Siden 2001 har samtlige årsrapporter blitt godkjent uten merknader. Likviditetsfondets årsrapporter er utlagt under fanen årsrapporter.

Styret vedtok nærmere retningslinjer for sin ledelse av og sitt arbeid i Likviditetsfondet.
Styret i Likviditetsfondet opphørte den 31.12.2017.