Dagpengesatsen beregnes etter arbeidsinntekt siste hele år, eller etter gjennomsnittlig arbeidsinntekt siste 3 hele år dersom dette er gunstigst.

  • Dagpenger under arbeidsløshet, garantilott, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger tas med i dagpengegrunnlaget når kravet til minsteinntekt er oppfylt.
     
  • Dagpengesatsen er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget.
     
  • Inntekt over 6 ganger grunnbeløpet (G), som i dag tilsvarer kr. 744.168,- regnes ikke med i dagpengegrunnlaget. Maksimal dagsats i ordningen fra 1. mai 2024 er på: kr. 744.168,- x 0,0024= kr. 1.786,-. Dagpenger utbetales for 5 dager pr. uke.
     
  • I tillegg til dagpengesatsen ytes et barnetillegg til den som forsørger barn. Barnetillegget utgjør kr. 17,- pr. dag for hvert forsørgde barn under 18 år. Hvis begge forsørgerne mottar dagpenger, ytes barnetillegget bare til en av dem.