Rett til fiskerpensjon har den som har minst 750 premieuker. Pensjon ytes fra og med måneden etter fylte 60 år.

 • For den som har minst 52 uker opptjent i fiskerpensjon, kan opptjente pensjonsgivende fartsmåneder i Maritim pensjonskasse medregnes for å nå opp i minstekravet på 750 premieuker. Se avsnittet om samordning.
   
 • Innbetalt premie for 1560 uker (30 år) gir maksimal pensjon. Ved innbetalt premie for mindre enn 1560 uker, blir pensjonen redusert forholdsmessig.
     
 • Maksimal pensjon pr. år er grunnbeløpet (G) i folketrygden multiplisert med 1,6.
   
 • Pr. 1. mai 2024 er grunnbeløpet kr. 124.028,-, og dette gir en maksimal pensjon pr. år på: kr. 124.028,- x 1,6= kr. 198.445,-.
   
 • Til pensjonist som forsørger barn under 18 år, ytes det et barnetillegg som for hvert barn utgjør 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp.
   
 • Fiskerpensjon under utbetaling reguleres årlig med virkning fra 1. mai, med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten.