§ 1 Formål

Formålet med ordningen er å bidra til å avhjelpe den krevende likviditetssituasjonen for merkeregistrerte fartøy i kystrekeflåten i 2024 ved å redusere kostnadsbyrden som følge av ekstraordinære utgifter til drivstoff.

§ 2 Vilkår for tilskudd

Følgende fartøy kan søke om tilskudd til drivstoffutgifter til norsk avgiftsbelagt drivstoff som er bunkret i 2024:

a.) Fartøy som i henhold til forskrift 17. desember 2020 nr. 2950  om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann, inngikk i kystrekeflåten for året 2023.

b.) Fartøy som ikke omfattes av punkt a, men som dokumenterer at inntekten fra reke og sjøkrepsfisket i sum overstiger 50 % av fangstverdien som bunkringen av drivstoff er opphav til.

Det kan søkes om tilskudd inntil 12 ganger og første søknad kan sendes fra og med februar 2024.

§ 3 Tildelingsmyndighet

Søknad om tilskudd sendes til Garantikassen for fiskere. Garantikassen kan i særlige tilfeller dispensere fra vilkårene i denne forskriften og kan fastsette nærmere krav til søknaden.

§ 4 Tilskuddet

Det gis tilskudd med 3 kroner per fylte liter drivstoff.

Tildeling av tilskudd foretas så lenge det er gjenstående midler i ordningen forutsatt at bunkringen av drivstoff er gjort i 2024. Dersom det er flere søknader enn det de gjenstående midlene i ordningen kan imøtekomme, skal søknadene prioriteres etter når de er kommet inn til Garantikassen. Gjenstår det midler i ordningen ved utløpet av 2024, kan Garantikassen fastsette en endelig søknadsfrist. Garantikassen kan deretter fordele gjenværende midler på de søkere som har blitt innvilget tilskudd for bunkringer gjort i 2024. Fordeling skal skje på grunnlag av antall fylte liter som det er gitt tilskudd for.

Tilskudd som er utbetalt på grunnlag av uriktige opplysninger kan kreves tilbakebetalt.

§ 5 Klage

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak om tildeling av tilskudd. Klage skal sendes til Garantikassen for fiskere.

§ 6 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2024.