Kompensasjonsordningen for CO2-avgift

 

KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR CO2-AVGIFT FOR DRIFTSÅRET 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har besluttet at forskriften for Kompensasjonsordningen for CO2-avgift for driftsåret 2021, skal videreføres slik den fungerte for driftsåret 2020. Forskriften finnes på Garantikassen for fiskere (GFF) sin  hjemmeside.

Det er stilt 255 mill. kr. til disposisjon for ordningen for driftsåret 2021.

GFF skal administrere ordningen. Fiskeflåten vil som tidligere bli delt inn i 3 fartøygrupper:

  • Havfiskeflåten
  • Kystfiskeflåten
  • Kystrekeflåten

Det er Fiskeridirektoratet som foretar inndelingen i fartøygruppene, og direktoratet har lagt følgende kriterier til grunn ved inndelingen:

  «I definisjonen av gruppene er havgående fartøy først plukket ut ved å identifisere       tillatelser som i all hovedsak tildeles havgående fartøy. Resterende fartøy kan         tilhøre enten kystfartøy eller kystreketrål. Kystreketrål er definert som fartøy som har   en inntekt fra reke- og sjøkrepsfisket i det aktuelle året som i sum overstiger 50 % av   fartøyets totalinntekt. Etter at havgående fartøy og kystreketrål er gruppert står en   igjen med gruppen kystfartøy.»

Det er Fiskeridirektoratet som skaffer til veie fangstinntektene for det enkelte fartøy. Fangstinntektene overføres til GFF som bruker disse i beregningen av kompensasjon. Fiskeridirektoratet opplyser at de også vil kunne beregne verdien av eventuell fangst som er landet, men ikke omsatt.

Søknadsskjema finnes på GFFs hjemmeside. Det kan også fås ved henvendelse til GFF på telefon 73 54 56 50.

Søknadsfristen er 28. februar 2022, for driftsåret 2021.

Det er svært viktig at søknadsfristen overholdes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert 18.12.2020

Forskrift om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann

Forskrift | Dato: 17.12.2020

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 17. desember 2020 til gjennomføring av Stortingets budsjettvedtak 9. desember 2019 nr. 156, jf. budsjettvedtak 19. juni 2020.

§1 Virkeområde

Fra og med 1. januar 2020 gis det etter nærmere fastsatte vilkår tilskudd som kompensasjon for drivstoff til fiske- og fangstfartøy som er innført i registeret over merkepliktige norske fiskefartøy. Kompensasjonsordningen omfatter ikke bensin.

§ 2 Vilkår

Det er et vilkår for kompensasjon at båteier eller høvedsmann er oppført i fiskermanntallets blad A eller B, eller fyller betingelsene for opptak. Det er et vilkår for kompensasjon at fiskeriaktiviteten har foregått i nære farvann. Med nære farvann menes havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er mindre enn 250 nautiske mil.

§ 3 Saksbehandling

Garantikassen for fiskere administrerer ordningen og foretar utbetaling av kompensasjon én gang per år på basis av fangstverdien det foregående kalenderår. Søknad om kompensasjon sendes på fastsatt skjema til Garantikassen innen 28. februar det etterfølgende år. Garantikassen kan i særlige tilfeller gi utsettelse dersom Garantikassen varsles før fristens utløp og fristen av særskilte grunner ikke kan overholdes.

§ 4 Inndeling i fartøygrupper

Fiske- og fangstfartøy som oppfyller vilkårene for kompensasjon deles inn i tre fartøygrupper; kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Inndelingen foretas av Fiskeridirektoratet.

§ 5 Beregning av gruppeandel

Garantikassen beregner fartøygruppenes andel av kompensasjonsmidlene prosentvis på grunnlag av drivstofforbruket for 2019 slik de fordeler seg mellom fartøygruppene det året.

§ 6 Beregning av fartøyandel

Kompensasjonen til det enkelte fartøy bestemmes av fartøyets andel av omsetningen i den fartøygruppen fartøyet tilhører. Omsetningen i fartøygruppen skal etter denne forskrift forstås som summen av omsetningen til de fartøyene som har levert søknad om kompensasjon, jf. § 3, og som for øvrig oppfyller vilkårene. Fiskeridirektoratet beregner det enkelte fartøys inntekt som oppfyller vilkårene etter denne forskrift. Fangst som er tatt i lokasjoner som ligger dels innenfor og dels utenfor grensen for nære farvann, skal regnes som om hele fangsten er tatt i nære farvann.

§ 7 Klage

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Garantikassen for fiskere. Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratet.

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.