KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR CO2-AVGIFT FOR DRIFTSÅRET 2023

Søknadsfristen er passert.
Det er ikke lenger mulig å søke om kompensasjon. 

Utbetaling vil skje i uke 23.

Her finner du din søknad: Min side

Det skal fylles ut en søknad for hvert selskap.

Norske fiskere som kun har bunkret avgiftsfritt drivstoff uten CO2-avgift i utlandet, har ikke rett til kompensasjon for CO2-avgift.

Er det bunkret drivstoff i utlandet eller utenfor 12-milen og fisket i nære farvann, skal det estimeres i prosent hvor mye av den totale fangsten som er tatt på drivstoff fra utlandet/bunkring utenfor 12 milen. Det samme gjelder restdrivstoff som var ment for fjerne farvann, men som ble benyttet i nære farvann.

Bevilgningen til kompensasjonsordningen for CO2-avgift for driftsåret 2023 er på 346,8 mill. kroner, det samme som bevilgningen for driftsåret 2022.

Ordningen omfatter fiske- og fangstfartøy som er innført i registeret over merkepliktige norske fiskefartøy, og som har bunkret norsk avgiftsbelagt drivstoff. Bensindrevne fiske- og fangstfartøy er ikke omfattet av ordningen.

Det er en forutsetning at fisket er drevet i nære farvann (innenfor 250 n.m. fra grunnlinjen).

Fiske- og fangstfartøy som oppfyller vilkårene for kompensasjon, er som tidligere år delt inn i tre fartøygrupper: kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Inndelingen foretas av Fiskeridirektoratet.

Søknadsfristen: 31. mars 2024

Obs!
Det er ikke tillatt å benytte søknadsskjema for driftsåret 2022 eller for tidligere år, når det skal søkes om kompensasjon for CO2-avgift for driftsåret 2023.


Publisert 18.12.2020

Forskrift om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann

Forskrift | Dato: 17.12.2020

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 17. desember 2020 til gjennomføring av Stortingets budsjettvedtak 9. desember 2019 nr. 156, jf. budsjettvedtak 19. juni 2020.

§1 Virkeområde, endret 23. desember 2021

Fra og med 1. januar 2020 gis det etter nærmere fastsatte vilkår tilskudd som kompensasjon for norsk avgiftsbelagt drivstoff til fiske- og fangstfartøy som er innført i registeret over merkepliktige norske fiskefartøy. Kompensasjonsordningen omfatter ikke bensin.

§ 2 Vilkår

Det er et vilkår for kompensasjon at båteier eller høvedsmann er oppført i fiskermanntallets blad A eller B, eller fyller betingelsene for opptak. Det er et vilkår for kompensasjon at fiskeriaktiviteten har foregått i nære farvann. Med nære farvann menes havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er mindre enn 250 nautiske mil.

§ 3 Saksbehandling

Garantikassen for fiskere administrerer ordningen og foretar utbetaling av kompensasjon én gang per år på basis av fangstverdien det foregående kalenderår. Søknad om kompensasjon sendes på fastsatt skjema til Garantikassen innen 31. mars det etterfølgende år. Garantikassen kan fastsette nærmere krav til søknaden og hvordan man søker. Garantikassen kan i særlige tilfeller gi utsettelse dersom Garantikassen varsles før fristens utløp og fristen av særskilte grunner ikke kan overholdes.

0 Endret ved forskrift 12 des 2023 nr. 2005.

§ 4 Inndeling i fartøygrupper

Fiske- og fangstfartøy som oppfyller vilkårene for kompensasjon deles inn i tre fartøygrupper; kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Inndelingen foretas av Fiskeridirektoratet.

§ 5 Beregning av gruppeandel

Garantikassen beregner fartøygruppenes andel av kompensasjonsmidlene prosentvis på grunnlag av drivstofforbruket for 2019 slik de fordeler seg mellom fartøygruppene det året.

§ 6 Beregning av fartøyandel

Kompensasjonen til det enkelte fartøy bestemmes av fartøyets andel av omsetningen i den fartøygruppen fartøyet tilhører. Omsetningen i fartøygruppen skal etter denne forskrift forstås som summen av omsetningen til de fartøyene som har levert søknad om kompensasjon, jf. § 3, og som for øvrig oppfyller vilkårene. Fiskeridirektoratet beregner det enkelte fartøys inntekt som oppfyller vilkårene etter denne forskrift. Fangst som er tatt i lokasjoner som ligger dels innenfor og dels utenfor grensen for nære farvann, skal regnes som om hele fangsten er tatt i nære farvann.

§ 7 Klage

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Garantikassen for fiskere. Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratet.

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.