Fiskeflåten er gjennom særavgiftsforskriften fritatt for grunnavgift på mineralolje, men betaler imidlertid grunnavgiften ved bunkring når fiske skal skje i nære farvann.

Det må søkes om refusjon av betalt avgift til Garantikassen på fastsatt skjema.

Olje