Frist for installasjon av rapporteringsutstyr, og frist for søknad om tilskudd.

Fristen for installasjon av rapporteringsutstyr for flåten over 10 meter er 1. november 2023.

Fristen for flåten mellom 8 -10 meter er utsatt fra 31. desember 2023 til 1. januar 2025.

Garantikassen vil forholde seg til ovennevnte, i forhold til frist for søknad om tilskudd til rapporteringsutstyr.

Søknadsfristene er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.
Garantikassen har ikke myndighet til å endre fristene.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Det gis 7 000 kroner i engangsstøtte per merkeregistrerte fartøy under 15 meter, som installerer godkjent utstyr innen de forskriftsfestede fristene. 

Tilskuddet utbetales på bakgrunn av framlagt dokumentasjon på innkjøp og installasjon av godkjent utstyr, i henhold til Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 4.